คณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS)

 
 
     
  1.   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา
  2.   ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ประธานกรรมการ
  3.   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ
กรรมการ
  4.   นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา กรรมการ
      (ประธานคณะกรรมการโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์)  
  5.   นายสมพงษ์ เจริญศิริ กรรมการ
      (ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม)  
  6.   นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี    (ประธาน) กรรมการ
  7.   นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส    (ประธาน) กรรมการ
  8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสันต์ อติศัพท์    (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) กรรมการ
  9.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรงค์ ฉิมพาลี    (มหาวิทยาลัยศิลปากร) กรรมการ
  10.   นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ    (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กรรมการ
  11.   นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ    (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) กรรมการ
  12.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา เทียมบุญประเสริฐ    (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต) กรรมการ
  13.   ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์    (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) กรรมการ
  14.   นางประภาพร พิมพ์พาศรีภิรมย์    (มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม) กรรมการ
  15.   ผศ.ดร. อำนาจ  ทองขาว    (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) กรรมการ
  16.   นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) กรรมการ
  17.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญภัค สังฆมานนท์    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) กรรมการ
  18.   นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์    (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) กรรมการ
  19.   นางสาวสรัญญา รุจิเรขเรืองรอง    (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) กรรมการ
  20.   นางสาวปัทมา บุนนาค เลขานุการ
  21.   นางสาวปิยะนุช ปรางค์มณี ผู้ช่วยเลขานุการ
  22.   นางสาวประทุมพร ปัญสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
         
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม

 
 
     
 
1.
  นางศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี ประธานกรรมการ
 
2.
  นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส
รองประธาน
 
3.
  นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
 
4.
  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม กรรมการ
 
5.
  นายพิเชฐ มุสิกพันธ กรรมการ
 
6.
  นายสุริยา อภิวันทนากร กรรมการ
 
7.
  นายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
 
8.
  นายสมพงษ์ เจริญศิริ กรรมการ
 
9.
  นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
 
10.
  นางอาภากร ธาตุโลหะ กรรมการ
  11.   นางสาวสุภาพ กลิ่นเรือง กรรมการ
  12.   นางสาวจันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว กรรมการ
  13.   นางสาวปัทมา บุนนาค กรรมการ
 
14.
  นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ กรรมการและเลขานุการ
 
     
 

คณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์

 
 
     
 
1.
  นางเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ประธานกรรมการ
 
2.
  นายสมพงษ์ เจริญศิริ
รองประธาน
 
3.
  นางสาวสุวันนา ทองสีสุขใส กรรมการ
  4.   นางวนิดา จันทนทัศน์ กรรมการ
 
5.
  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม กรรมการ
 
6.
  นายสุริยา อภิวันทนากร กรรมการ
 
7.
  นนายสุชล แก้วประทุม กรรมการ
 
8.
  นายพิเชฐ มุสิกพันธ กรรมการ
 
9.
  นางเพ็ญแข ประจงใจ กรรมการ
 
10.
  นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล กรรมการ
 
11.
  นางวรจิตติ์ ปิยะภาณี กรรมการ
 
12.
  นางสาวปัทมา บุนนาค กรรมการ
 
     
หน้า 1   | 2   | 3   |