ระบบฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์(Thai Digital Collection)

 
 
               เป็นการจัดเก็บ และแสดงเอกสารฉบับเต็ม (Full text) พร้อมภาพ โดยเฉพาะข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ตลอดจนให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 167 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศฉบับเต็มพร้อมภาพที่ต้องการได้ทันที โดยปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์
 
เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ
               เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความร่วมมือ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักงานฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
               1. ผลงานที่คัดเลือกจัดเก็บเข้าสู่ระบบจะต้องเป็นเอกสารฉบับเต็มเท่านั้น
               2. ประเภทของเอกสารกำหนดให้จัดเก็บเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา, รายงานวิจัย, บทความวิชาการ และหนังสือหายาก (สามารถเลือกประเภทเอกสารตามที่หน่วยงานมีอยู่จริง) 
               3. ผลงานเอกสารที่จัดเก็บต้องเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยงานเองเท่านั้น และต้องยินดีเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานในความร่วมมือ และประชาชนเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้โดยไม่มีเงื่อนไข้
               4. หน่วยงานต้องนำเข้าข้อมูลต่อเนื่องทุกปี กรณีไม่มีการนำเข้าข้อมูลติดต่อกัน ๒ ปี สำนักงานขอสงวนสิทธิในการปรับสถานะผู้ใช้ให้เป็นแบบใช้งานทั่วไป คือ สมัครสมาชิกรายบุคคล
               5. หน่วยงานต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเข้าร่วมฝึกอบรมการลงรายการข้อมูลเอกสารตามแบบมาตรฐาน Metadata Dublin Core
 
การใช้งาน
               สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลจัดเก้บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ได้ที่ http://tdc.thailis.or.th/tdc
              สำหรับเจ้าหน้าที่สามารถ Upload เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://202.28.199.9/dcupload/