เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

 
 
 
 

บริการบนเครือข่าย UniNet

 
 
บริการฐานข้อมูล
 
บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการฉบับเต็มในประเทศไทย

 

บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการฉบับเต็มในประเทศไทย (Thai Digital Collection)
http://tdc.thailis.or.th

  บริการฐานข้อมูลอ้างอิงต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา บริการฐานข้อมูลอ้างอิงต่างประเทศ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
http://www.uni.net.th/reference.php
บริการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในประเทศไทย(Union Catalog) เพื่อตรวจสอบข้อมูล
การจัดเก็บและแหล่งให้บริการยืมคืนของหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดในประเทศไทย http://uc.thailis.or.th

 

บริการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในประเทศไทย(Union Catalog)เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและแหล่งให้บริการยืมคืนของหนังสือและทรัพยากรห้องสมุดในประเทศไทย
บริการฐานข้อมูลประชุมวิชาการในประเทศไทย
http://tar.thailis.or.th
บริการฐานข้อมูลประชุมวิชาการในประเทศไทย  
บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

 

บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
http://www.thaicyberu.go.th

  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ
http://ebook.thailis.or.th
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Netlibrary
http://search.ebscohost.com

 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Netlibrary

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggerlink

http://link.springer.com

บฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggerlink  
ข้อมูลการท่องเที่ยวริมน้ำ "แม่กลอง"

 

ข้อมูลการท่องเที่ยวริมน้ำ "แม่กลอง"

http://www.waterfront.uni.net.th