เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2554

             เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 13 ฐาน ดังตารางด้านล่าง
 
 

 

 
Untitled Document
2562      | 2561      | 2560      | 2559      | 2558      | 2557      | 2556      | 2555      | 2554      | 2553      | 2552      |
2551      | 2550      | 2549      | 2548      | 2547      | 2546      | 2545      |      
 
ปีงบประมาณ 2554
 
ชื่อฐาน รายละเอียด จำนวน
(แห่ง)
เดือน ระยะเวลาการให้บริการ
1. ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมบทความวารสาร สาขาการบริหาร การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด จิตวิทยาอุตสาหกรรม และโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ 77 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
2. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า (Transaction) เอกสารการประชุม จดหมายข่าว และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม 77 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
3. H.W. Wilson รวบรวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและเกษตรศาสตร์ กฎหมาย 77 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
4. IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) จำนวนมากกว่า 12,000 รายการ ครอบคลุมวารสารในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเนื้อหาเต็มเกือบทุกรายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน 36 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
5. ProQuest Dissertation & Theses : A&I เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ให้รายการบรรณานุกรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 และให้สาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 ขึ้นไป สามารถ download 24 หน้าแรกได้ ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ 77 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
6. SpringerLink -Journal เป็นฐานข้อมูลออนไลนฺ์ครอบคลุมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Springer Verlag สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะวารสาร และหนังสือที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 77 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
7. Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 77 12 1 พ.ย 53 - 31 ต.ค 54
8. American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม(Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996
77 12 1 ม.ค 54 - 31 ธ.ค 54
9. ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ รวบรวมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถดูบทความฉบับเต็มย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน 74 12 1 ม.ค 54 - 31 ธ.ค 54
10. Academic Search Premier (ASP)
เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มทางวิชาการแบบสหสาขาวิชาที่มีคุณค่าสูงสุดและครอบคลุมที่สุดในโลก โดยมีสิ่งพิมพ์วารสารฉบับเต็มกว่า 7,100 รายการ ซึ่งรวมถึงวารสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 6,100 รายการ นอกจากข้อมูลฉบับเต็มแล้ว ฐานข้อมูลนี้ยังให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 11,200 รายการและสิ่งพิมพ์อีกกว่า 11,700 รายการซึ่งรวมถึงบทความเฉพาะเรื่อง รายงาน เอกสารการประชุม ฯลฯ ฐานข้อมูลนี้มีเนื้อหาแบบ PDF ที่ย้อนกลับไปจนถึงปี ค.ศ. 1887 โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อเรื่องฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร PDF (ที่สามารถสืบค้นได้) มีการให้บริการเอกสารอ้างอิงที่สืบค้นได้สำหรับวารสารมากกว่า 1,300 รายการด้วย 77 12 1 ม.ค 54 - 31 ธ.ค 54
11. Computer & Applied Science Complete (CASC) เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รวมรวมข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปจากวารสารวิชาการ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ มากกว่า 2,000 รายการ และให้ข้อมูลฉบับเต็มของวารสารมากกว่า 950 ชื่อ 77 12 1 ม.ค 54 - 31 ธ.ค 54
12. Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย 77 12 1 ม.ค 54 - 31 ธ.ค 54
13. Emerald Management 175 เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ วิทยาการจัดการ บรรณารักษณ์ศาสตร์ การบริหารการทรัพยากรและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการศึกษา และวิศวกรรมอุตสาหการ 77 12 1 ม.ค 54 - 31 ธ.ค 54