เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2553

             ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 10 ฐาน ดังตารางด้านล่าง
 
 
 
 
 

 

 
Untitled Document
2562      | 2561      | 2560      | 2559      | 2558      | 2557      | 2556      | 2555      | 2554      | 2553      | 2552      |
2551      | 2550      | 2549      | 2548      | 2547      | 2546      | 2545      |      
 
ปีงบประมาณ 2553
 
ชื่อฐาน รายละเอียด จำนวน
(แห่ง)
เดือน ระยะเวลาการให้บริการ
1. ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ครอบคลุมบทความวารสาร สาขาการบริหาร การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด จิตวิทยาอุตสาหกรรม และโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ สามารถดูเนื้อหาฉบับเต็มได้ 77 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
2. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า (Transaction) เอกสารการประชุม จดหมายข่าว และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม 77 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
3. H.W. Wilson รวบรวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและเกษตรศาสตร์ กฎหมาย 77 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
4. IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) จำนวนมากกว่า 12,000 รายการ ครอบคลุมวารสารในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเนื้อหาเต็มเกือบทุกรายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน 36 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
5. ProQuest Dissertation & Theses : A&I เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ให้รายการบรรณานุกรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 และให้สาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 ขึ้นไป สามารถ download 24 หน้าแรกได้ ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ 77 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
6. SpringerLink -Journal เป็นฐานข้อมูลออนไลนฺ์ครอบคลุมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Springer Verlag สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะวารสาร และหนังสือที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 77 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
7. Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 77 12 1 พ.ย 52 - 31 ต.ค 53
8. ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ รวบรวมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถดูบทความฉบับเต็มย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
24 12 1 ม.ค 53 - 31 ธ.ค 53
9. Academic Search Elite (ASE) เป็นฐานข้อมูลสาระสังเขปบทความวารสารไม่น้อยกว่า 3,500 ชื่อเรื่อง และเอกสารฉบับเต็มบทความวารสาร (Full Text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 2,070 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ 77 12 1 ม.ค 53 - 31 ธ.ค 53
10. Education Research Complete
เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆอีกมากมาย 77 12 1 ม.ค 53 - 31 ธ.ค 53