เปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ ก้าวไกล ไม่สิ้นสุด

 
Untitled Document
Reference Database
    Conditions of Use and Licensing
    คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูล
    สืบค้นฐานข้อมูล Reference Database
    สถิติการเข้าใช้งาน
    ฐานข้อมูลทดลองใช้
    Title List
 

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2550

            ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) จำนวน 8 ฐาน ดังตารางด้านล่าง
 
 
 
 
 

 

 
Untitled Document
2562      | 2561      | 2560      | 2559      | 2558      | 2557      | 2556      | 2555      | 2554      | 2553      | 2552      |
2551      | 2550      | 2549      | 2548      | 2547      | 2546      | 2545      |      
 
ปีงบประมาณ 2550
 
ชื่อฐาน รายละเอียด จำนวน
(แห่ง)
เดือน ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ
1. ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า (Transaction) เอกสารการประชุม จดหมายข่าว และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปและเนื้อหาฉบับเต็ม 75 12 1 พ.ย 49 - 31 ต.ค 50  
2. H.W. Wilson รวบรวมฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ธุรกิจ การศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและเกษตรศาสตร์ กฎหมาย 75 12 1 พ.ย 49 - 31 ต.ค 50  
3. IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมสิ่งพิมพ์ของ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ Institution of Electrical Engineers (IEE) จำนวนมากกว่า 12,000 รายการ ครอบคลุมวารสารในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเนื้อหาเต็มเกือบทุกรายการ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1988-ปัจจุบัน 75 12 1 พ.ย 49 - 31 ต.ค 50  
4. LexisNexisR at Lexis.com R และ NexisR Lexis (LexisNexis at Lexis.com) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ดรรชนีวารสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทางกฎหมาย มีหลายรายการสามารถดูเนื้อหาเต็มได้ และNexis (LexisNexis at Nexis.com) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจ การตลาด และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องจากข่าว รายงาน และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ มีหลายรายการสามารถดูเนื้อหาเต็มได้ 75 12 1 พ.ย 49 - 31 ต.ค 50  
5. ProQuest Dissertation & Theses : A&I เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยทั่วโลก ให้รายการบรรณานุกรมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1861 และให้สาระสังเขปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 วิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปี 1997 ขึ้นไป สามารถ download 24 หน้าแรกได้ ปัจจุบันมีข้อมูลมากกว่า 2 ล้านรายการ 75 12 1 พ.ย 49 - 31 ต.ค 50  
6. SpringerLink -Journal เป็นฐานข้อมูลออนไลนฺ์ครอบคลุมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดยสำนักพิมพ์ Springer Verlag สามารถดูเนื้อหาเต็มได้เฉพาะวารสาร และหนังสือที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิก 75 6 1 พ.ค 50 - 31 ต.ค 50 - ทดลองใช้งานตั้งแต่ 1 ต.ค. 49 - 30 เม.ย. 50 เปิดใช้งานจริง 1 พ.ค. 50
7. Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน 75 12 1 พ.ย 49 - 31 ต.ค 50  
8. ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ รวบรวมบทความวารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถดูบทความฉบับเต็มย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1995 - ปัจจุบัน
24 12 1 ม.ค 50 - 31 ธ.ค