ทำความรู้จักกับเครือข่าย UniNet

 
 
          โครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือที่เรียกกันว่า UniNet ได้เริ่มก่อตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2539 โดยได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายความเร็วสูงเชื่อมโยงมหาวิทยาลัย/สถาบันระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยในต่างประเทศ ทำให้สถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกันกับสถาบันการศึกษาในประเทศได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อีกทั้งยังพัฒนาแหล่งความรู้โดยพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยดำเนินโครงการ ThaiLIS รวมถึงพัฒนากลุ่มวิจัยด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายให้เหมาะสมสำหรับใช้งานเพื่อการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ หรือจะเรียกว่า "เครือข่ายเฉพาะกิจ" ก็ไม่ผิดนัก
 
 

เครือข่ายเฉพาะกิจคืออะไร?

 
 
          " UniNet "  
             เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย เป็นเครือข่ายเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และการวิจัย เชื่อมต่อไปยังสถาบันการศึกษาทั่วโลก
 
 

รูปแบบการให้บริการของ UniNet

 
 
 
 

Knowledge Network