ลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นอย่างไร

 
 

          การเชื่อมต่อเครือข่ายมีลักษณะเป็นแบบกระจาย สถาบันการศึกษาที่สนใจเชื่อมโยงเป็นสมาชิกเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของสถาบันการศึกษาเข้ากับจุดเชื่อมต่อหลักของ UniNet โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายและวิธีการ ดังนี้

 

          1. สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเข้ากับโหนดสมาชิกเครือข่าย UniNet ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาวิจัย ทั้งนี้การเชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าวไม่รวมถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสากล

          2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายฯ รวมทั้งค่าเช่าสื่อสัญญาณฝั่งสถาบันการศึกษา เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายของสถาบันการศึกษาเข้ากับเครือข่าย UniNet

          3. การดำเนินการเชื่อมต่อเครือข่ายให้สถาบันการศึกษาที่ประสงค์เชื่อมต่อประสานงานกับฝ่ายเทคนิคของ UniNet

 
 

ใครบ้างที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย

 
 
          สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยในประเทศไทย ทั้งนี้กำหนดให้บริการเชื่อมโยงเฉพาะในกลุ่มเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสมและกรอบให้บริการในแต่ละปีเท่านั้น หน่วยงานที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและประเมินความพร้อมของพื้นที่การเชื่อมต่อกับผู้ดูแลให้บริการเครือข่าย UniNet ได้ที่กลุ่มบริหารเครือข่าย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
 

เชื่อมต่อ UniNet แล้วได้อะไร

 
 
          -  ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยกับเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั่วโลก
          -  ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วไป (กรณีหน่วยงานสังกัดอื่น จำเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและกรอบงบประมาณ รวมถึงเหตุผลความจำเป็นอื่น)
          -  ใช้บริการทางการศึกษา ได้แก่ ระบบการประชุมสัมมนาทางไกล, ระบบการเรียนทางไกลแบบโต้ตอบ
          -  ใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดให้บริการ
          -  ใช้บริการทรัพยากรด้านการศึกษาร่วมกัน (สำหรับกรณีฐานข้อมูลอ้างอิงต่างประเทศจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการกับผู้ให้บริการโดยตรง)