โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ

 
 

               3. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 

 

@ระบบบริหารจัดการ (Policy management module)

     1. นโยบายด้านความปลอดภัย (Security policy)

         - สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานสำหรับผู้ใช้รายกลุ่ม (By Group)

         - สามารถกำหนดสิทธิในการใช้งานสำหรับผู้ใช้รายคน (By User)

         - ระบบมีการควบคุมความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบ และมีระบบควบคุมสิทธิ

         - สามารถแสดงข้อมูลหรือมีทางเลือกการทางานให้กับผู้ใช้งานที่มีสิทธิในการใช้งานใน
          ฟังก์ชันที่มีสิทธิเท่านั้น

         - มีการควบคุมการเข้าสู่ระบบที่ไม่สาเร็จ เช่น Suspend user เพื่อป้องกันการสุ่มรหัสผ่านของผู้ใช้

         - สามารถกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบ (Parameter) ของ Path สำหรับจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ที่ใช้งาน
           ร่วมกับ Cataloging และ OPAC

         - สามารถกำหนดเงื่อนไขและรูปแบบ (Parameter) ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายของห้องสมุดได้แก่ Port,
          Firewall, Proxy Server, Mail server และ File server

     2. นโยบายการทารายการสารสนเทศ (Cataloging & Classification policy)

         - สามารถกำหนดสถานะของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในห้องสมุด

         - สามารถกำหนดประเภทของทรัพยากรที่มีในห้องสมุด

         - สามารถกำหนดเขตข้อมูลและเขตข้อมูลย่อยที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล

         - สามารถกำหนดคาอธิบายของเขตข้อมูลแต่ละประเภท

         - สามารถกำหนด Z39.50 Configuration เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ

         - สามารถจัดการ Collection ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับ Location กรณีมีห้องสมุดหลายสาขา

     3. นโยบายด้านการให้บริการ (Circulation & Services Policy)

         - สามารถกำหนดสาขาต่างๆ ของห้องสมุดได้

         - สามารถกำหนดเวลาทำการและวันหยุดของแต่ละสาขาได้

         - สามารถกำหนดระเบียบการยืม-คืนของสมาชิกแต่ละประเภทได้

         - สามารถกำหนดรูปแบบการปรับของทรัพยากรแต่ละประเภทได้

         - สามารถกำหนดนโยบายการทวงได้

     4. นโยบายด้านการจัดการสมาชิก (Patrons & Members policy)

         - สามารถกำหนดประเภทสมาชิกได้

         - สามารถกำหนดตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลรูปถ่ายของสมาชิกได้

     5. นโยบายด้านการจัดซื้อ-จัดหา (Acquisition & Collection development policy)

         - สามารถกำหนดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อจัดซื้อ-จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในระดับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานย่อยได้

         - สามารถกำหนดสมาชิกผู้มีสิทธิในการเสนอเพื่อจัดซื้อ-จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามตำแหน่งได้

         - สามารถกำหนดสิทธิขอผู้อนุมัติการซื้อตามตำแหน่งได้

         - สามารถกำหนดนโยบายการจัดซื้อ-จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ซ้ำได้

         - สามารถกำหนดนโยบายการส่งจดหมายทวงกรณีผู้จำหน่ายจัดส่งล่าช้าได้

         - สามารถกำหนดข้อความในจดหมายทวงได้ในรูปแบบของพารามิเตอร์

         - สามารถออกรายงานและแสดงค่าสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายของห้องสมุด

@ระบบทำรายการ (Cataloging module)

        - ใช้ในการทำรายการ (Cataloging) และจัดการข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

        - รองรับการสร้างแฟ้มข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic data file) สำหรับบันทึกทรัพยากรสารสนเทศ และรองรับเขตข้อมูลควบคุม 001-009 ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

        - รองรับรูปแบบมาตรฐาน MARC21 และ ISO-2709 เพื่อสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างห้องสมุด

        - มีฟังก์ชั่นสนับสนุนกระบวนการทำรายการสำหรับทรัพยากรสารสนเทศใหม่ได้ (Original catalog / New catalog)

        - มีระบบควบคุมความถูกต้องของรายการ (Authority file control module) เพื่อตรวจสอบรายการผู้แต่ง (Author) หัวเรื่อง (Subject) ชื่อชุด (Series) และชื่อเรื่อง (Title)

        - มีระบบตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error checking) ที่รองรับรูปแบบ MARC21ดังนี้

        - มีระบบตรวจสอบหมายเลข Tag, Indicator และเขตข้อมูลย่อยสำหรับทรัพยากรสารสนเทศ

        - มีข้อความเตือนในกรณีที่กรอกข้อมูลผิดพลาด โดยเฉพาะเขตข้อมูลควบคุม (Critical tags)

        - สนับสนุนการส่งออกข้อมูลจาก MARC21 format เป็น Text file

        - สนับสนุนการทางานร่วมกับ Z39.50 MARC cataloging client

        - รองรับการจัดทาระเบียบทรัพยากรสารสนเทศ (Item record)

        - สามารถออกรายงานและแสดงค่าสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ

        - สามารถแยกฐานข้อมูลการลงรายการและการแสดงผลข้อมูลบนหน้าจอออกเป็นหลายฐานข้อมูลได้ตามความต้องการ

        - สามารถเลือกป้อนข้อมูลผ่าน Worksheet ในรูปแบบ MARC 21 หรือ Worksheet NON – MARC ได้

        - ผู้ใช้สามารถดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูลของ Worksheet ได้

        - ระบบสามารถพิมพ์ป้ายติดสันหนังสือ และบาร์โค้ดได้ตามความต้องการของห้องสมุด

        - มีระบบสร้าง และปรับปรุงข้อมูล See และ See Also Reference

        - สามารถค้นหาจากระบบโดยใช้ ID ต่างๆ เช่นเลขระเบียนบรรณานุกรม เป็นส่วนของคำหรือแบบตัวเลข (Number)

        - สามารถเปิดและบันทึกไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ MARC จากหน่วยความจำสำรองได้ (Local Storage)

        - สามารถนาข้อมูลเข้าและออกจากระบบในรูปแบบ MARC (ISO-2709) ได้

        - สามารถตรวจสอบซ้ำทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดของระเบียนที่ซ้ำ รายการที่คาดว่าจะซ้ำ หรือรายการที่ใกล้เคียงกันได้

        - สามารถใช้ Ctlr + hotkey เพื่อเรียกดูรายการใน tag เดียวกันที่ใกล้เคียง และแก้ไขข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอทำรายการขึ้นมาใหม่

        - สามารถสร้างค่าคงที่ชั่วคราวใน Template ได้โดยไม่ต้อง Copy หาทุกครั้งที่จะใช้งาน โดยค่าของ Template จะเก็บอยู่ในฐานข้อมูล

        - มีฟังก์ชั่น Ctrl + hotkey ตรวจสอบข้อมูลใน Tag 02X, 05X, 09X, 1XX, 2XX, 6XX ว่ามีข้อมูลซ้ำซ้อนหรือใกล้เคียงกันหรือไม่ด้วย และสามารถเลือกข้อมูลที่มีอยู่ออกมาใช้ได้โดยไม่ต้องเปิดหน้าจอทำรายการขึ้นมาใหม่

        - สามารถเชื่อมโยง Digital files ของปกหนังสือกับการทำรายการและสามารถแสดงผลบนหน้าจอ Web OPAC ได้

        - สามารถเชื่อมโยง Digital files ของบทคัดย่อหรือสาระสังเขปกับการทำรายการและสามารถแสดงผลบนหน้าจอ Web OPAC

        - สามารถเชื่อมโยง URL ของทรัพยากรสารสนเทศและตรวจสอบได้ว่า URL ดังกล่าวยังสามารถ Access ได้หรือไม่โดยไม่ต้องตรวจสอบผ่านเว็บบราวเซอร์

        - สามารถใช้ฟังก์ชั่น Replace subfield code ได้ในกรณี Copy catalog โดยไม่ต้องแก้ไข Original subfield code ทุกครั้งที่ทำ Copy catalog

        - มีการเก็บ Log กรณี Merging โดยใช้หมายเลข Bib ต้นฉบับ หมายเลข Bib ที่ถูก Merge วันเวลา และ User ที่ทาการ Merge

        - มี Log files กรณีทำ Rapid update และรายงานแจ้งผลให้ผู้ดูแลระบบทราบ

        - มี Log files กรณีทำ Global change และรายงานแจ้งผลให้ผู้ดูแลระบบทราบ

        - ในหน้าจอทำรายการทรัพยากร (Add items) สามารถเลือก Call number หลักสำหรับ Item ได้ในกรณีที่มีหลาย Call number ในระเบียนที่เชื่อมโยงกับ Item นั้นๆ

        - หากไม่มีการเลือก Call number หลักสำหรับ Item ในกรณีที่มีหลาย Call number ระบบจะเลือก Main call number ที่ระบุไว้ใน Policy management module เป็นหลัก

        - สามารถแก้ไขข้อมูลจากหน้าจอสืบค้นของโมดูลทำรายการ โดยสืบค้นจาก Bib ID, Item ID และ Call number

        - ในกรณีที่เป็น Bib ID และ Item ID ระบบสามารถสืบค้นได้ด้วยการระบุลำดับที่ของ
ระเบียนโดยไม่จำเป็นต้องป้อน ID ดังกล่าวทุกตัวอักษร

        - สามารถเรียกดูระเบียน (View record) บนหน้าจอ Web OPAC ในขณะที่ทำการ Create หรือ Edit ระเบียนได้แม้ว่ายังไม่มีการบันทึกระเบียนลงในฐานข้อมูล

        - สามารถใช้งาน Z39.50 client เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูลภายนอกมากกว่าครั้งละหนึ่งฐานข้อมูลพร้อมๆ กัน

        - สามารถกำหนดการละเว้นคำในการสืบค้นชื่อเรื่องในเขตข้อมูลอื่นนอกเหนือจากเขตข้อมูล 245 เช่น เขตข้อมูล 246 ให้โปรแกรมละเว้นคำ a, an, the ที่อยู่ข้างหน้าชื่อเรื่องก่อนเริ่มทำการสืบค้น

        - ในการพิมพ์ Barcode ต้องสามารถเลือกรูปแบบในการพิมพ์และขนาดของ Label barcode ที่จะใช้ได้

        - ระบบการทำรายการต้องเชื่อมต่อกับการใช้ Master files และ Lookup files ของ Authority control เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำรายการ

        - มีฟังก์ชั่นการบันทึก Item ID สำหรับ RFID tag ในหน้าจอ Item management หรือ Book

@ระบบการยืมคืน (Circulation module)

        - สามารถรองรับการเชื่อมต่อหรือนำเข้าจากระบบทะเบียนสมาชิกภายนอก

        - สามารถใช้ในการบริการแก่สมาชิกในเรื่องของการยืม (Check-Out) การคืน (Check-in) การปรับ (Fine) การยืมต่อ (Renewal) และการจอง (Hold) โดยพัฒนาให้สามารถใช้กับห้องสมุดที่มีจุดให้บริการมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป

        - อำนวยความสะดวกในการสำรอง (Reserve) ทรัพยากรสารสนเทศ

        - ระบบการยืม-คืนสามารถทางานร่วมกันกับระบบการจัดการข้อมูลสมาชิกและระบบ OPAC ได้แบบ Real-time โดยไม่ต้องรอคำสั่งประมวลผลจากบรรณารักษ์

     1. การยืม (Check-out)

        - สามารถตรวจสอบสิทธิการยืมได้ ตามประเภทของสมาชิก

        - สามารถตรวจสอบจำนวนทรัพยากรในครอบครองของผู้ยืมก่อนอนุมัติการยืม

        - สามารถบันทึกรายการยืมและกำหนดส่งได้

        - สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดส่งได้โดยบรรณารักษ์ที่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล

        - รองรับการยืมแบบ Off-line ได้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับ Server ได้ สามารถทำงานแบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ พร้อมระบบการรายงานผลการทำงาน

     2. การคืน (Check-in)

        - มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านทาง E-mail เมื่อใกล้ครบกำหนดคืนหนังสือ และหลังครบกำหนดคืนหนังสือ รวมถึงสามารถพิมพ์ใบแจ้งเตือนได้

        - สามารถจัดเก็บข้อมูลการคืน (Check-in data) และทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการคืนได้

        - เมื่อมีค่าธรรมเนียมในขณะทำการคืน ระบบสามารถทำรายการการจ่ายเงิน (Payment) ที่ออกใบสาคัญรับเงินได้ทันที

        - รองรับวิธีการคืนหนังสือนอกเวลาทำการ (Book drop / Backdate check-in)

     3. การยืมต่อ (Renewal)

        - รองรับการยืมต่อเป็นรายเล่ม (Single item) และการยืมต่อแบบทุกรายการ (All items)

        - สามารถให้บริการยืมต่อ ณ จุดบริการ และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

        - มีระบบเตือนที่ไม่ให้ยืมต่อได้ในกรณีต่างๆ ได้แก่ มีการยืมเกินสิทธิที่ได้รับ มีการจองในรายการนั้นๆ และมีการ Block เกิดขึ้น

     4. การปรับ การชำระค่าปรับ และการยกเว้นค่าปรับ

        - สามารถกำหนดอัตราค่าปรับให้แก่สมาชิกแต่ละประเภทได้

        - สามารถคำนวณค่าปรับในกรณีที่ส่งหนังสือเกินกำหนดได้โดยอัตโนมัติ

        - รองรับการปรับในกรณีที่ลดหย่อนค่าปรับ และยกเว้นค่าปรับ

     5. ระบบใบเสร็จและรายงานทางการเงิน (Billing and Reporting)

        - ออกใบสำคัญรับเงินได้ทันที เมื่อมีการชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ

        - ทำรายงานสรุปผลรายการค่าปรับ การชำระค่าปรับ การลดหย่อนค่าปรับ การละเว้นค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของห้องสมุดได้

     6. ระบบการจองทรัพยากร (Holding Management)

        - รองรับการจองหนังสือ ณ จุดบริการ และการจองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับสมาชิก

        - สามารถทำรายการจองทั้งแบบเจาะจงรายการและไม่เจาะจงรายการได้

        - สามารถแจ้งลำดับการจองและผลการจองให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ทั้งในระบบ OPAC และผ่าน E-mail โดยอัตโนมัติ

        - สามารถตรวจสอบข้อมูลการจองได้ โดยใช้เงื่อนไขชื่อผู้จอง ลำดับการจอง และวันหมดอายุการจองได้

        - สามารถสืบค้น ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลการจองได้

        - สามารถจัดพิมพ์ข้อมูลการจองได้แก่ ชื่อผู้จอง รายชื่อหนังสือที่มีการจองได้

        - มีระบบการแจ้งเตือนไปยังสมาชิก เพื่อให้มารับหนังสือที่จองภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 
 
 
 

     7. การตรวจสอบระงับสิทธิการให้บริการชั่วคราว (Blocking)

        - เมื่อหมดอายุการเป็นสมาชิก

        - เมื่อมีการค้างค่าปรับเกินเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

        - เมื่อมีค่าปรับสะสมเกินกำหนดสูงสุด

        - เมื่อมีค่าปรับสะสมต่อเล่ม (เล่มใดเล่มหนึ่ง) เกินที่กำหนดไว้

        - เมื่อมีหนังสือเกินกำหนดส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

        - เมื่อทำหนังสือหาย

     8. คุณสมบัติ Circulation อื่นๆ

        - ระบบการยืม ระบบการคืน ระบบการจอง สามารถทำการข้ามจุดบริการภายในองค์กร และสามารถใช้กับห้องสมุดสาขาที่มีนโยบายเดียวกันได้มากกว่า 1 สาขา

        - สามารถออกรายงานและแสดงค่าสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้

        - สามารถสร้าง Circulation exception report ทุกประเภทแบบกำหนดช่วงเวลาได้

        - สามารถใช้งานร่วมกับ Self Check out Unit และ RFID ได้

        - สามารถเชื่อมต่อระหว่างฐานข้อมูลและ Self Check out Unit ด้วยวิธี Direct connect หรือผ่าน SIP II protocol

        - สามารถจัดเก็บและประมวลผลรายการยืมทั้งหมดเพื่อแสดงเป็น Most active patrons บนหน้าหลักของ Web OPAC

        - สามารถจัดเก็บและประมวลผลรายการยืมราย Item เพื่อแสดงเป็น Last use list บนหน้ารายการทรัพยากรของ Web OPAC ได้

        - สามารถเลือกรูปแบบของใบสำคัญรับเงินในกรณีที่มีหลายรูปแบบ และเลือกได้ว่าจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ใบสำคัญรับเงินจาก Policy ของ Circulation

        - มีทางเลือกให้แก้ไขราคาของทรัพยากรสารสนเทศที่ถูกแจ้งหายได้ และมี log file เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง

        - สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกห้องสมุดได้ ในกรณีที่ห้องสมุดไม่ต้องการใช้บัตรประจำตัวอื่นนอกจากบัตรที่ออกให้โดยห้องสมุด

        - สามารถสืบค้นหรือเรียกดูรายการประวัติการยืมคืนประจำวัน (Loan history) จากหน้าจอยืมคืนได้โดยตรง ในกรณีที่ต้องการหลักฐานอ้างอิง

        - สามารถแสดงรายการเกินกำหนดส่ง (Overdue list) จากหน้าจอยืมคืนได้โดยตรง ในกรณีที่ต้องการหลักฐานอ้างอิง

@ระบบการสืบค้นและบริการสมาชิก (OPAC and utility module)

        - รองรับการบริการภายในห้องสมุด (On-site OPAC) และบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web OPAC)

     1. คุณสมบัติทั่วไปของระบบสืบค้น

        - สามารถสืบค้นด้วยคำหรือวลีตามเขตข้อมูลดังนี้ หัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร และประเภททรัพยากรได้

        - รองรับการสืบค้นตามเงื่อนไขของ Boolean Logic ได้

        - สามารถจำกัดการสืบคืน (Limit search) ได้แก่ ปีที่ตีพิมพ์ ประเภททรัพยากร สาขาของห้องสมุด คอลเล็คชั่น ตลอดจนสามารถสืบค้นโดยระบุภาษาที่มีการตีพิมพ์

     2. มีระบบบริการสมาชิกซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบรายละเอียด ดังต่อไปนี้

        - ตรวจสอบสถานะการยืมและกำหนดส่ง

        - ตรวจสอบรายงานค่าปรับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

        - ตรวจสอบสถานะการจองของตนเอง

        - ตรวจสอบข้อความที่ห้องสมุดติดต่อกับสมาชิก ได้แก่ การเตือนหนังสือเกินกำหนดส่ง และการแจ้งรับหนังสือจอง

     3. ความสามารถในการแสดงผลการสืบค้น

        - สามารถแสดงผลระเบียบในรูปแบบของ MARC21 ได้

        - สามารถเลือกผลการสืบค้นและรวมผลการสืบค้นแต่ละครั้งเข้าด้วยกันได้

        - สามารถแสดงผลแบบหลายภาษาในหน้าจอเดียวสำหรับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

        - ผลการค้นที่ได้รับสามารถที่จะบันทึกผลการสืบค้นในรูปแบบของ Text file หรือสามารถนาข้อมูลออกในรูปแบบของ ISO-2709 ได้

     4. คุณสมบัติเฉพาะในการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

        - สามารถใช้กับ Web Brower ที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome และ Mozilla Firefox ได้

        - สามารถแสดงข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียและ Electronic resource ได้

        - สามารถดูรายการเชื่อมโยงจากผู้แต่ง หัวเรื่อง คำสำคัญไปยังรายการอื่นได้โดยอัตโนมัติ

        - การแสดงผลการสืบค้น ถ้ารายการทรัพยากรมีซ้ำกันในหลายห้องสมุดให้ระบบตัด รายการที่ซ้าออกแล้วแสดงรายการผลการสืบค้นเพียงรายการเดียวแต่ให้แสดงรายชื่อ

ห้องสมุดทั้งหมดที่มีทรัพยากรนั้นในส่วนของ Location

        - สามารถกำหนดค่าสภาวะแวดล้อมสำหรับการค้นหา เช่น ค้นหาเฉพาะห้องสมุดสาขาเท่านั้น

        - ผู้ใช้สามารถตรวจสอบการใช้บริการของตนผ่าน Web OPAC ได้ ประกอบด้วย Transaction การใช้บริการ และรายการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศจากทั้งห้องสมุดและผู้ใช้ด้วยกันเองผ่านหน้าจอ Web OPAC

        - มีระบบแจ้งข่าวสารประจำวาระของห้องสมุดผ่านหน้าหลักของ Web OPAC

        - สามารถแสดงผลระเบียนได้ทันที เมื่อผลการสืบค้นตรงกับระเบียนนั้นๆ โดยไม่ต้องแสดงหน้าจอ browse หรือ Materials list

        - สามารถสืบค้นด้วย Relation ประเภทต่างๆได้ โดยกำหนดจาก Policy ว่าอนุญาตให้สืบค้นโดยใช้ Relation ใดได้บ้าง

        - สามารถแสดงจำนวนครั้งและประวัติการยืมของแต่ละ Item ได้จากหน้าจอ Item

        - สามารถแสดงประวัติการแนะนำทรัพยากรได้จากหน้าจอ Bib

        - ประวัติการแนะนำหนังสือของผู้ใช้ต้องมีผลการสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าได้สั่งซื้อให้แล้วและปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใดของการสั่งซื้อ

        - ผลการสืบค้นใน Tag ที่ไม่มีข้อมูลปรากฏอยู่ จะไม่มีการแสดงหมายเลข Tag ให้เกิดเขตข้อมูลว่าง

        - สามารถแสดงผล Digital files ของระเบียน ได้แก่ หน้าปก หน้าสารบัญ และหน้าสาระสังเขปได้

        - สามารถเรียงผลการสืบค้นที่ได้ ในรูปแบบต่อไปนี้ Relevance, Newest-oldest (by publication date), alphabetical (author, title, subject) และ Call number

        - มีฟังก์ชั่นแนะนำต่อผ่าน e-mail หรือเชื่อมโยงกับ social network ที่เป็นที่แพร่หลาย เช่น Facebook ได้

        - สามารถป้อนและเรียกอ่าน User review ได้จากหน้าจอ Card view

        - สามารถป้อนและเรียกอ่าน Library review ได้จากหน้าจอ Card view

        - สามารถเชื่อมโยงไปยังรายการหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ในระดับ Sub division

        - สามารถแสดงรายการ RSS Feed ของหนังสือใหม่ จากสำนักพิมพ์และรายการหนังสือใหม่ของห้องสมุดได้

@ระบบควบคุมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials control module)

        - รองรับกระบวนการทางานของงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ควบคุมข้อมูลรายการบรรณานุกรมของวารสาร ข้อมูลดรรชนีวารสาร ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

        - มีระบบลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial check-in) และระบบดรรชนีวารสาร (Journal indexing)

        - สามารถเชื่อมโยงชื่อเรื่องกับข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic data file) เพื่อแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสารแต่ละชื่อเรื่องได้

        - สามารถจัดทำบัญชีวารสาร (Holding และ Tag 853 pattern) เพื่อเตรียมระเบียนข้อมูลรองรับการลงทะเบียนวารสารแต่ละชื่อเรื่อง

        - สามารถบันทึกรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการจัดทำดรรชนีวารสาร ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ชื่อบทความ ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปี เลขหน้า สาระสังเขป คำค้น และ ISSN ได้

        - สามารถแสดงรายชื่อบทความตามลำดับอักษรภายใต้ชื่อวารสารชื่อเดียวกัน

ระบบสามารถจัดการการทวง (Claim) วารสารที่ไม่ได้รับตามระยะเวลาที่คาดหวัง (Expected received date) ได้

        - สามารถเรียงผลการสืบค้นในหน้าจอ Holding ได้อย่างถูกต้อง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ Pattern ของ Holding นั้น

        - สามารถเชื่อมโยง Holding ของวารสารไปยังบทความในฉบับนั้นๆ ได้ และแสดงรายการบทความทั้งหมดที่มีใน Holding นั้นได้

        - กรณีจำหน่ายออกระบบต้องคงระเบียนนั้นไว้ในฐานข้อมูลโดยไม่ลบรายการออก แต่มีข้อความแจ้งผู้ใช้เพื่อทราบว่าไม่มีวารสารฉบับนั้นแล้ว

        - สามารถเชื่อมโยงระเบียนวารสารกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่ห้องสมุดบอกรับทั้งสองรูปแบบ

        - สามารถกำหนดการสร้างรายการเย็บเล่ม (Binding) ได้จาก Policy

        - สามารถเลือกส่งออกระเบียน Holding และ Journal indexing ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ในรูปของ Plain text

        - สามารถจัดการข้อมูลวารสารเย็บเล่ม (Binding) ได้

        - สามารถแสดงรายชื่อวารสารที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียนได้

        - สามารถแสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมของวารสารแต่ละชื่อพร้อมกับ Holding ตามลำดับที่ได้รับ

        - สามารถจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับวารสารเพื่อประกอบการทางานในแต่ละวันได้

        - สามารถกำหนดสถานะของวารสารฉบับล่าสุดได้

@ระบบจัดซื้อจัดหา (Acquisition module)

        - รองรับการทางานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฎิบัติการ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ในการจัดหาทรัพยากรของห้องสมุด และรองรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและรายงานการสั่งซื้อปัจจุบันของห้องสมุด

     1. ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

        - รับคำร้องในงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Purchase request) จากผู้ที่ได้รับสิทธิในการเสนอ ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และสมาชิกห้องสมุด

        - ระบุระดับความสำคัญ (Prioritize) ของคำร้องได้ตามนโยบายของห้องสมุด

        - ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของหน่วยงานตนได้

        - เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถส่งรายการทรัพยากรที่ต้องการให้ผู้จัดจำหน่ายต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

        - ผู้จัดจำหน่ายสามารถเสนอราคาทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

        - เปรียบเทียบราคาที่เสนอเพื่อสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายที่เสนอราคาดีที่สุด โดยใช้เงื่อนไข คือ ราคา จำนวนที่ส่งมอบได้ และระยะเวลาในการจัดส่ง เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ

     2. ฟังก์ชั่นการสั่งซื้อและการบริหารรายงานทางการเงิน (Ordering and reporting)

        - บันทึกระเบียนการสั่งซื้อ (Order record) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic data file) เพื่อให้สามารถสืบค้นผ่านระบบ OPAC ได้

        - มีระบบสั่งซื้อ (Ordering system) ซึ่งตรวจสอบรหัสการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ เพื่อป้องกันการสั่งซื้อซ้ำในแต่ละครั้ง

        - สามารถตรวจสอบ แก้ไข หรือลบรายการสั่งซื้อในกรณีที่มีการสั่งซื้อผิดพลาดได้

        - สามารถทำรายการสั่งซื้อจำแนกตามสำนักพิมพ์ (Publisher) ผู้จัดจำหน่าย (Vendor) ผู้สั่งซื้อ และหมวดงบประมาณได้

@Other Services

     1. รองรับระบบยืม-คืนอัตโนมัติ สามารถรองรับการใช้บัตรสมาชิกได้ 2 เทคโนโลยี คือ

        - การยืม-คืนโดยการใช้บัตรสมาชิกของห้องสมุดที่ใช้เทคโนโลยี RFID มาตรฐาน ISO14443 Type A และ ISO15693

        - การยืม-คืนโดยการใช้บัตรสมาชิกของห้องสมุด ที่ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด ในการยืม/คืนทรัพยากรสารสนเทศ

        - มีระบบการจัดพิมพ์รายการยืม (Borrow Slip) รองรับการให้บริการทั้ง 2 ระบบข้างต้น

        - มีระบบใบเสร็จและรายงานทางการเงิน (Billing and Reporting) รองรับการให้บริการทั้ง 2 ระบบข้างต้น

     2. เชื่อมต่อระบบการยืม-คืน ให้สามารถรองรับการให้บริการได้ 2 เทคโนโลยี คือ

        - รองรับการยืม-คืน 2 ระบบคือ เทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีบาร์โค้ด โดยสอดคล้องกับนโยบายการยืม-คืนของระบบที่ได้กำหนดไว้

        - รองรับส่วนเชื่อมต่อเพื่อการยืม-คืนสำหรับภาคีเครือข่ายของห้องสมุดที่ใช้ระบบเดียวกัน ผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด

        - รองรับการปรับ การชำระค่าปรับ และการยกเว้นค่าปรับภายใต้การทำงาน 2 ระบบข้างต้น

        - รองรับระบบใบเสร็จและรายงานทางการเงิน (Billing and Reporting) ภายใต้การทำงาน 2 ระบบข้างต้น

        - มีระบบการจองหนังสือและการรายงานสถานะของทรัพยากร ที่สามารถเชื่อมต่อให้เว็บไซต์ของห้องสมุดในปัจจุบันได้

        - รับดำเนินการวางแผนและนำเข้า (Import) ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เดิม) ที่อยู่ในรูปแบบ ISO2709 เพื่อให้สามารถใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(ใหม่) ได้

        - รองรับการพิสูจน์ตัวตนผ่าน LDAP หรือ Active Directory

        - มีการจัดฝึกอบรมพนักงานผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ พร้อมเอกสารคู่มือให้สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ