3 พฤศจิกายน 2564 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นางสาวธนิภัสสร คงจุ้ย และนายอรรถพร ณะรังษี ร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ Facebook : UniNet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.3 โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) เป็นการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Thai Library Network – Metropolitan : Thailinet) เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network : Pulinet) และสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เข้าด้วยกันบนเครือข่าย UniNet เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรและพัฒนาฐานข้อมูลร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นการประหยัดและก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาสนับสนุนและพัฒนาให้เป็นระบบเครือข่ายห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการค้นคว้าวิจัย สามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา โดยการดำเนินโครงการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศ (ThaiLIS) ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และวิจัยของประเทศ เชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และบริการด้านต่าง ๆ เช่น การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) , ระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา (Union Catalog – UC) , ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection – TDC) , ระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ งานวิจัยสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (Integrated Thesis & Research Management System -iThesis) และระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Automate Library – AutoLIB) ท่านที่สนใจอยากมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อมาร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศทางไลฟ์สดทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : UniNet Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2232 4000