ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2564 จะมีการปรับปรุงระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (HCI) ที่โหนดพญาไท ทาง UniNet Data Center จึงขอแจ้งสมาชิกผู้ใช้บริการระบบ HCI ว่าในการปรับปรุงระบบดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการและสมาชิกผู้ใช้บริการในวันดังกล่าว