เลขานุการ รมว.อว. พร้อมด้วยที่ปรึกษา รมว.อว. และคณะ ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า มุ่งหวัง U2T for BCG พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ร่วมงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมี ดร.เอกราช ดีนาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดี คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย
ดร.ดนุช กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ U2T for BCG เท่านั้น แต่เป็นการประชาสัมพันธ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นกระทรวงที่ร่วมพัฒนาประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 กระทรวง อว. เป็นกระทรวงหนึ่งที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ให้กลายเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ป่วยซึ่งมีจำนวนมากในขณะนั้น รวมถึงเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ ต่อมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ดีขึ้น ก็ร่วมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านหลากหลายโครงการ และหนึ่งในนั้นคือโครงการ U2T for BCG โดยการนำองค์ความรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย มาถ่ายทอดให้คนในชุมชน เกิดการจ้างงานในวงกว้าง จากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและหน่วยงานภายในกระทรวง อว. ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ในวันนี้ จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกระทรวง อว., มหาวิทยาลัย และชุมชนได้อย่างมากที่สุด เพื่อให้โครงการ U2T for BCG สามารถผลักดันคนในชุมชนให้ได้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนสืบต่อไป
โดยภายในงานโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG มีการจัดเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนรับฟังประเด็นความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน การแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ “U2T Live เปิด Shop” นอกจากนี้ยังมีพิธีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประกอบการในโครงการให้ได้มีการพัฒนาสินค้าของตนเองต่อไป