อว. – ศธ. – กสทช จับมือยกระดับเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติใช้ USO ของ กสทช. และ UniNet ของ อว. เร่งการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมและไอที
ตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดเผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ NEdNet ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยของประเทศ โดยจะบูรณาการทรัพยากรโทรคมนาคมและระบบสื่อสารความเร็วสูง ดึงศักยภาพการใช้งานของทั้ง 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ NEdNet, USO ของ กสทช.และ UniNet ของ อว. โดยจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่าย การเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการบริการโทรคมนาคมมาใช้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการศึกษา การเรียนรู้ และการวิจัยของประเทศ มุ่งที่จะใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้เครือข่ายการศึกษาแห่งชาติเป็นเครือข่ายที่มีความเร็วสูง เสถียร ครอบคลุมการใช้งานทุกโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับขั้นพื้นฐาน และเอื้อประโยชน์กับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย UniNet ของ อว. ไปยังสถาบันอุดมศึกษาและแหล่งค้นคว้า แหล่งสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงฐานข้อมูลทางวิชาการและเครือข่ายห้องสมุดได้ทั่วโลก

ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อไปว่า อว. ได้มีส่วนร่วมในการประชุมหารือจัดทำแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565-2569) ร่วมกับ กสทช. โดยมุ่งหวังให้การให้บริการโครงข่าย และบริการอินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในชนบทห่างไกลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้งานในชนบทอย่างแท้จริง จากการหารือทุกฝ่ายต่างตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายทางการศึกษาแห่งชาติ NEdNet ร่วมกัน โดยใช้ USO ของ กสทช. และ UniNet ของ อว. เข้าร่วม โดยมีระยะเวลา การร่วมมือของ 3 หน่วยงาน 5 ปี ซึ่งสอดรับกับการดำเนินงานของแผนฉบับที่ 3 และจะมีการพัฒนาการดำเนินการตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาอย่างพลิกผันทางเทคโนโลยีของโลก.