อว. ลงนาม MOU กับ กสทช. ผนึกกำลัง เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพเครือข่าย UniNet ของ อว. ประยุกต์การใช้งาน UniNet กับระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพเพื่อบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม หวังบูรณาการองค์ความรู้ บุคลากรและทรัพยากรโทรคมนาคมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการอุดมศึกษาไทยพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่สังคมดิจิทัลที่ไร้พรมแดน เพื่อก้าวสู่ Thailand 5.0

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ร่วมกัน
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง อว. กับ กสทช. โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล
ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมา
ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือเครือข่าย UniNet ของ อว. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุม ชั้น 2  สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้เพื่อจะพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยของประเทศไทย
และให้บริการสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ที่มีอยู่ใน 100 กว่าประเทศทั่วโลก โดยจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อว.มีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภายใน ปี 2580 พร้อมทั้งจะส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดความร่วมมือไปในทิศทางที่มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประกอบกับปัจจุบันการศึกษาและวิจัยของประเทศได้ก้าวไปสู่สังคมดิจิตอล โลกที่ไร้พรมแดน เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 5.0  หรือยุคโทรคมนาคม 5 G / 6 G
อว.จึงแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง ในการขับเคลื่อนงานของ อว.ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ดังนั้นการได้ร่วมมือกับ กสทช.หรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำกับ ดูแล และเป็นผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผลักดันให้โครงข่ายด้านโทรคมนาคมของประเทศที่มีประสิทธิภาพสูง ให้ดียิ่งขึ้นไป MOU นี้ จะทำให้การดำเนินงานและการให้บริการของเครือข่าย UniNet ของ อว. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการใช้งานและให้บริการสถาบันสมาชิกในยุคโทรคมนาคม 5 G / 6 G ซึ่งจะสอดคล้องกับความต้องการของ นิสิตนักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ในด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ในรูปแบบสังคมดิจิตอล และจะรองรับสังคมดิจิทัลของไทย สังคมที่ไร้พรมแดน เป็นการเตรียมการเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 5.0 ต่อไป

   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางความร่วมมือระหว่าง อว.กับ กสทช.คือจะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบโครงข่ายการสื่อสาร ภายใต้โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อให้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีคุณภาพ สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทั้งในและระหว่างประเทศจะร่วมกันจัดทำบริการระบบโครงข่าย
และจะการประยุกต์ใช้งาน UniNet ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO) สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเพื่อรองรับเป้าหมายการปรับโครงสร้างประเทศไปสู่สังคมดิจิทัล รวมทั้งบูรณาการทรัพยากรโทรคมนาคมเพื่อนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันการศึกษา ตลอดจนจะสนับสนุนให้บุคลากรของ UniNet  และ บุคลากร กสทช. ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานระหว่างกัน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ อว.และ กสทช.จะทำงานร่วมกัน

   “ ปีการศึกษาใหม่นี้ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย จะเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและโครงข่ายโทรคมนาคมที่ทันสมัย รวมทั้งการบริการ eduroam สัญญาณอินเตอร์เน็ตโรมมิ่งข้ามเครือข่ายสำหรับนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษา ซึ่งเป็น WiFi ฟรี ผ่านเครือข่าย UniNet ของ อว. ได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนการสอนออนไลน์ (Distance Leaning) การพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ด้าน IoT (Internet of Thing) สังคมเสมือน (Virtual Social) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Tele medicine) และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการสร้างโอกาสให้ไทยก้าวสู่ประเทศผู้นำทางด้านดิจิตอล ในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในอนาคตอันใกล้นี้ ”
เลขานุการ รมว.อว.กล่าวในตอนท้าย