สถานการณ์ รพ.สนาม ของ อว.
(5 พฤษภาคม 2564)
-เตียง รพ.สนาม พร้อมรับผู้ติดเชื้อ 10,049 เตียง
-การใช้เตียงรับผู้ป่วย วันนี้
รับใหม่ 223 ราย
ออกจาก รพ. 195 ราย
รวมใช้เตียงสุทธิ 2,145 เตียง
คงเหลือ 7,904 เตียง