รายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.2

20 ตุลาคม 2564 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย และนายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือ ร่วมสัมภาษณ์ผ่านทางไลฟ์สดทางเพจ
Facebook : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.2 ณ สป.อว. อาคารอุดมศึกษา 2 ชั้น 13  โดยการสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง NOC คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการพัฒนาการศึกษาและวิจัยของประเทศ มาทำความรู้จัก NOC Network Operation Center หน่วยปฏิบัติการทำหน้าที่ในการบริหารเครือข่ายความเร็วสูงเพื่อการพัฒนาการศึกษาและวัจัย ของประเทศหน่วยงานภายใต้ UniNet ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มี Traffic ที่หลากหลายใช้งานอยู่บน เครือข่าย อาทิ www, YouTube, Facebook, Bit Torrent download ภาพยนต์ เพลง หรือรูปภาพ เป็นต้น ทำให้เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยจะต้องไปแย่งช่องทางกับผู้อื่น เมื่อเป็นเช่นนี้งานวิจัยที่ต้องใช้ Bandwidth สูง เช่น ระบบสำหรับประชุมและจัดการเรียนการสอนทางไกล การใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ให้บริการอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเกิดความล่าช้าและคุณภาพไม่ดี สุดท้ายก็จะไม่สามารถทำงานวิจัยหรือการจัดการการศึกษาที่ต้องการได้ ดังนั้น การมีเครือข่ายเฉพาะกิจ หรือกล่าวคือ “เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะ” จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาสามารถใช้เครือข่าย UniNet เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาวิจัยได้โดยไม่มี Traffic แบบอื่นมาเจือปน ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้มีการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอยู่ทุกประเทศ โดยเครือข่ายประเภทนี้เรียกชื่อกันในนามของ
REN: Research and Education Network ซึ่งประเทศไทย UniNet ได้ตั้งกลุ่มในนาม ThaiREN ขึ้นเพื่อใช้เรียกขาน
และประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงดำเนินการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Internet2 ซึ่งเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา , เครือข่าย TEIN4 ซึ่งเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในทวีปเอเชียและยุโรป และเครือข่าย JGN2Plus ซึ่งเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น จากการรวมกลุ่มต่างๆ ดังกล่าวนี้เอง ทำให้เกิด Community ทางด้านการศึกษาวิจัย ท่านที่สนใจอยากมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อมาร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศทางไลฟ์สดทุกวันพุธ
เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2232 4000