9 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้สัมภาษณ์ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย : EP.11 Public Key Infrastructure”การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ซึ่งประกอบด้วยกุญแจ 2 ดอก คือ กุญแจส่วนตัว (Private Key) และกุญแจสาธารณะ (Public Key) โดยที่บุคคลจะมีกุญแจทั้ง 2 ดอก แต่เนื่องด้วยตัวของเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถระบุได้ว่า บุคคลนั้นเป็นเจ้าของกุญแจนั้นจริงหรือไม่ PKI จึงเป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการระบุถึงความเป็นเจ้าของกุญแจสาธารณะว่าเป็นของบุคคลนั้นจริง โครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

  1. ผู้ใช้บริการ (End Entity) เป็นผู้ซึ่งประสงค์จะขอใช้บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยยื่นคำขอผ่านทางเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
  2. เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน (Registration Authority) เป็นผู้ซึ่งทำหน้าที่รับลงทะเบียน เมื่อมีการยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเพิกถอนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ โดยการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ไว้ตามแบบคำขอที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น
  3. ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) เป็นองค์กรซึ่งทำหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองตัวตนที่แท้จริงของบุคคล นิติบุคคล หรือเอนทิตีใด ๆ
  4. ที่บันทึกข้อมูล (Repository) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บุคคลอื่นสามารถสืบค้นใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัย

ปัจจุบันทั้งโลกต้องเผชิญกับภาวะโรคระบาดจาก Covid-19 ดังนั้น เทคโนโลยีระบบรหัสแบบกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure : PKI) เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต หากสนใจร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : noc-thailis@uni.net.th