12 มกราคม 2565 นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม รองประธานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อาจารย์เพ็ญแข ประจงใจ กรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ นางสาวเสาวนีย์ จุ้ยฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ ร่วมสัมภาษณ์ผ่าน Facebook Live : Uninet Thailand ในรายการ “UniNet เครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย” EP.6 เรื่องเล่าดีดี เทคโนโลยีกับห้องสมุด ตอน AutoLIB คลิกง่าย ใช้สะดวก การสัมภาษณ์ในครั้งนี้พูดถึง ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ (Automate Library – AutoLIB) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับสถาบันการศึกษา ได้ใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เป็นของคนไทยพัฒนา และเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาระบบ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับของห้องสมุดในการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด
เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และรองรับการขยายตัวของวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการภายใต้การสนับสนุนและลิขสิทธิ์ร่วมระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยผู้พัฒนาระบบ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาเลือกใช้ตามความต้องการรวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ระบบ ประกอบด้วย

  1. ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ ALIST
  2. ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ Walai AutoLIB
  3. ระบบห้องสมุดอัติโนมัติ KMUTT-LM

ซึ่งมีหน่วยงานที่ใช้ระบบแล้วจำนวน 116 แห่ง ท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
e-mail : noc-thailis@uni.net.th และท่านที่สนใจร่วมพูดคุยในรายการกับเราสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการ
ได้ที่ https://forms.gle/BEAs4DeUiY2UrK5BA ออกอากาศผ่านเพจ Facebook Live ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.00 น. ทางเพจ Facebook : Uninet Thailand