เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) พร้อมด้วย นางสาวจันทนา
วงศ์เยาว์ฟ้า ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) รองศาสตราจารย์ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย นายขจรศักดิ์ จิตอารีเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความเข้าใจ และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสำคัญที่รับผิดชอบทางด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 4 หน่วยงานประกอบด้วย

  1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.อว.
  2. ศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ
  3. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (UniNet)
  4. โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University Project: TCU)

ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน ปฏิบัติภารกิจให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อร่วมกันวางแนวทางการปฏิบัติงานแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ สป.อว. ให้บรรลุตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดยการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในหน่วยงานให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่หลักขององค์กร ได้ประชุมระดมสมอง และรับฟังความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย และโอกาสของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สป.อว. เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานปีงบประมาณพ.ศ. 2564  และเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรกรอย่างมีทิศทางต่อไปเห็นสมควรให้มีการทบทวน ติดตามแผนการดำเนินกิจกรรม ณ โรงแรม ฎ รีสอร์ท บาย เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี