สป.อว. เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาวิจัย พร้อมส่งเสริมผลงานวิจัยสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพเท่าเทียมนานาชาติ โดยได้บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ) เพื่อให้บริการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา จำนวน ๗๘ แห่ง รวมทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของประเทศ โดยได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินภายใต้ความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายการศึกษาวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา

ปี ๒๕๖๕ สป.อว. ได้ให้บริการจำนวน ๙ ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ๑) ACM Digital Library
๒) IEEE Electronic Library (IEL) ๓) SpringerLink – Journal ๔) American Chemical Society Journal (ACS) ๕)  Emerald Management ๖) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text ๗) Academic Search Ultimate ๘) ScienceDirect ๙) Engineering Source โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้งานได้ผ่าน IP Address ที่กำหนด

สป.อว. ได้ให้บริการ ISI Web of Science ตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2564 และในปี 2565 ได้หยุดให้บริการลง ถึงแม้สถาบันอุดมศึกษาจะมีความต้องการสูง แต่ด้วย WoS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่เป็น index and Abstract จึงพิจารณาฐานที่ให้ FullText ก่อน กรณีที่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลบรรณานุกรม
ก็สามารถใช้ฐานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น Directory of Open Access Journals, PubMed, Dimensions, Scimago Journal & Country Rank หรือหากจะเผยแพร่ผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
จะเป็นฐานข้อมูลกลุ่ม ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น), JSTOR และ Project Muse ทั้งนี้ สป.อว. ก็มิได้มองข้ามการใช้งาน WoS เราได้ขอข้อมูลด้านราคาจากผู้ให้บริการเพื่อเจรจาต่อรองราคาในรูปแบบกลุ่มสมาชิกด้านการศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่สนใจ
จะบอกรับสมาชิกสามารถไปดำเนินการจัดหาในราคาที่ประหยัด และเป็นภาพรวมของประเทศ