ประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่๔) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับบุคลากรในสังกัด
ดาวน์โหลด : http://www.ops.go.th/main/index.php/news-service/announcement/3260-covid-20