ประกาศสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้กาหนดมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และเสริมสร้างค่านิยมการปฏิบัติงานให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
และความไว้วางใจของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของหน่วยงาน

เอกสารอ้างอิง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส