สำนักงานบริหารเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาขอเชิญประชุม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการลงรายการ
เพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23 มหาวิทยาลัยนครพนม
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร
25 มหาวิทยาลัยบูรพา
26 มหาวิทยาลัยพะเยา
27 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
29 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30 มหาวิทยาลัยมหิดล
31 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
71 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
72 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
74 มหาวิทยาลัยศิลปากร
75 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
76 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
77 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
78 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
79 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
80 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
81 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
83 สถาบัณบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
84 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน ระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม