เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา  ศาสตรารุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เข้าร่วมงานประชุม 3rd collaboration community meeting ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ IoTcloudServe@TEIN โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1.เพื่อออกแบบ พัฒนา และดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มระบบการให้บริการให้บริการ loT cloud (เรียกว่า “IoTcloudServe@TEIN”) โดยติดตั้งในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางที่เปิดให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน UniNet และสามารถเข้าถึงได้โดยนักวิจัยจากประเทศสมาชิกในภูมิภาค Asia Pacific ของเครือข่าย Trans-Eurosia Information Network (TEIN) ซึ่งมีสมาชิกว่า 24 ประเทศ/กลุ่มเศรษฐกิจ
2.เพื่อสาธิต (demo) ประโยชน์การใช้งานแพลตฟอร์มระบบการให้บริการ loT cloud โดยสร้างเป็น 2 demo sites และ 3 smart community services ได้แก่ Smart-Energy@Chula, Smart-Mobility@ Chula และ Smart-Agriculture@NUOL(National University of Laos)
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ครั้งที่ 1 จัดที่ New Zealand (สิงหาคม 2561) , ครั้งที่ 2 จัดที่ Korea (กุมภาพันธ์ 2562) ร่วมกับงานประชุม Asia Pacific Advanced Networking หรือ APAN ครั้ง ที่ 46 และ 47 ตามลำดับ นอกจากนี้ โครงการได้จัด training workshop อีก 2 ครั้ง ให้กับ National University of Laos ณ Vientien ในเดือน ธันวาคาม ปี 2561 และ ธันวาคม ปี 2562
          โดยโครงการ Data-Centric IoT-Cloud Service Platformfor Smart Communities เป็นการอออกแบบ พัฒนา และดำเนินการสร้างแพลตฟอร์มระบบการให้บริการ loT cloud (เรียกว่า “IoTcloudServe@TEIN”) โดยติดตั้งในประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางที่เปิดให้สามารถเชื่อมต่อผ่าน UniNet และสามารถเข้าถึงได้โดยนักวิจัยจากประเทศสมาชิกในภูมิภาค Asia Pacific ของเครือข่าย Trans-Eurosia Information Network (TEIN) โดยมีสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ร่วมกัน จำนวน 6 สถาบัน 5 ประเทศ ได้แก่
1.Chulaiongkorn University, Thailand
2.Gwanagju Institute of Science and Technology Korea
3.NECTEC, Thailand
4.The University of Tokyo, Japan
5.University of Malaya, Malaysia
6.National University of Laos, Lao PDR
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติในครั้งนี้จำนวน 80 คน จาก 7 ประเทศ