เรียน สมาชิก UniNet
ขอแจ้งวันดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบเลือกเส้นทางอัตโนมัติขนาดใหญ่ และ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ในโครงการ NedNet3 ในวันที่ 6 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด #วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย #มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 6/11/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 6/11/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 7/11/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย
รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
โรงเรียนห้วยยางวิทยา
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
โรงเรียนบ้านคั่นกระได
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ประจวบ)
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
โรงเรียนบ้านเขาแดง
โรงเรียนวัดดอนยายหนู
โรงเรียนบ้านท่าฝาง
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
โรงเรียนบ้านหนองเกด
โรงเรียนยางชุมวิทยา
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
โรงเรียนบ้านหนองจิก
โรงเรียนบ้านหนองคาง
โรงเรียนบ้านพุน้อย
โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
โรงเรียนห้วยยางวิทยา
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
โรงเรียนบ้านหนองเสือ
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
พัฒนศาสน์วิทยา
โรงเรียนห้วยหนำ
ห้องสมุดประชาชนประจวบคีรีขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
ในวันที่ 6 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 6/11/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 6/11/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 7/11/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย
รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนปราสาททองวิทยา
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไก่หอบ)
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ ๑)
โรงเรียนวัดธรรมจริยา (SW-B2.2)
โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
โรงเรียนมุสลิมบำรุง
โรงเรียนวัดศิวาราม
โรงเรียนวัดพะยอม
โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
โรงเรียนบ้านลำแดง
โรงเรียนวัดธรรมนาวา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
โรงเรียนปราสาททองวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง
โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
โรงเรียนวัดลาดทราย
โรงเรียนวัดลำพระยา(แช่มช้อยวิทยา)
โรงเรียนวัดศรีประชา
โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)
โรงเรียนบางปะอิน
โรงเรียนเชียงรากน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ในวันที่ 6 พ.ย. 64 จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่โหนด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
ในวันที่ 6/11/64 10:00 – :17:50 เตรียมความพร้อมก่อนการตัดถ่าย
ในวันที่ 6/11/64 18:00 – :24:00 ดำเนินการตัดถ่ายเปลี่ยนอุปกรณ์
ในวันที่ 7/11/64 00:00 – :17:00 สแตนด์บาย
รายชื่อลูกข่ายที่ได้รับผลกระทบของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
โรงเรียนบ้านระเวียง
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
โรงเรียนบ้านรุน
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนบ้านจอมพระ
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
โรงเรียนบ้านบึงขวาง
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนบ้านสะโน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
โรงเรียนธาตุศรีนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกาบเชิง
โรงเรียนเมืองที
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เขต 33
โรงเรียนปราสาท
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนบ้านตานี
โรงเรียนบ้านตาเบา
โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
โรงเรียนบ้านบักดอก
โรงเรียนบ้านโคกเพชร
โรงเรียนบ้านปลัด
โรงเรียนบ้านปราสาทเบง
โรงเรียนบ้านบักจรัง
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
โรงเรียนบ้านนาดี
โรงเรียนบ้านหนองอียอ
โรงเรียนบ้านบึงขวาง
โรงเรียนบ้านคำผง
โรงเรียนบ้านผักไหม
โรงเรียนบ้านถนนชัย
โรงเรียนบ้านจีกแดก
โรงเรียนบ้านละเอาะ
โรงเรียนบ้านพนมดิน
โรงเรียนบ้านตาเมียง
โรงเรียนบ้านอำปึล
โรงเรียนบ้านอุโลก
โรงเรียนบ้านด่าน
โรงเรียนบ้านสกล
โรงเรียนบ้านตะเคียน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2
โรงเรียนบ้านสระทอง
โรงเรียนบ้านแนงมุด
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน
โรงเรียนบ้านรุน
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร
โรงเรียนนาดีวิทยา
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์
โรงเรียนสนมวิทยาคาร
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
โรงเรียนตานีวิทยา
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา
โรงเรียนแนงมุดวิทยา
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โรงเรียนบ้านสวาย
โรงเรียนบ้านกระทุ่ม
โรงเรียนบ้านระแงง
โรงเรียนหนองบัวบาน
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
โรงเรียนรัตนบุรี
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
โรงเรียนหนองโตงร์สุรวิทยาคาร
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
โรงเรียนสุรวิทยาคาร
โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสุรินทร์ศึกษา (แผนกอนุบาล)
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
โรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
โรงเรียนศรีผไทสมันต์
โรงเรียนบ้านแกใหญ่
โรงเรียนบ้านคอโค
โรงเรียนบ้านดงมัน
โรงเรียนมหิธรวิทยา
โรงเรียนนาบัววิทยา
โรงเรียนบ้านระกาสังแก
โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
โรงเรียนบ้านตะตึงไถง
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ
โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี
โรงเรียนบ้านโดนโอก
โรงเรียนบ้านนาบัว
โรงเรียนบ้านอังกัญ – โคกบรรเลง
โรงเรียนบ้านรัตนะ
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา
โรงเรียนแร่วิทยา
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม
โรงเรียนช้างบุญวิทยา
โรงเรียนธาตุศรีนคร
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โรงเรียนบ้านทวารไพร
โรงเรียนบ้านเมืองลีง
โรงเรียนบ้านตากวน
โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา
โรงเรียนบ้านสำโรง
โรงเรียนบ้านหนองกับ
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่
โรงเรียนบ้านหนองจอก
โรงเรียนบ้านบึงขวาง
โรงเรียนบ้านพันษี
โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านระเวียง
โรงเรียนบ้านยางเตี้ย
โรงเรียนบ้านขะเนก
โรงเรียนบ้านตะบัล
โรงเรียนบ้านปอยเดิน (อินทรศึกษา)
โรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา)
โรงเรียนบ้านกันโจรง
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม
โรงเรียนบ้านจอมพระ
โรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนบ้านดู่โศก
โรงเรียนบ้านหนองฮะ
โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์
โรงเรียนบ้านสดอ
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก (กาญจนูปถัมภ์)
โรงเรียนบ้านตากูก
โรงเรียนบ้านตากแดด
โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านแสรออ
โรงเรียนบ้านฉันเพล
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี
โรงเรียนบ้านตึกชุม
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่
โรงเรียนบ้านขวาวโค้ง
โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
โรงเรียนบ้านกระออม
โรงเรียนบ้านดู่
โรงเรียนบ้านสะโน
โรงเรียนการุญวิทยา
ห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าตูม
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
โรงเรียนบ้านหนองตาด
โรงเรียนบ้านหนองแวง
โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)
โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำคำ
โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุศึกษาวิทยา
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (มัธยม)
โรงเรียนบ้านเบิด
โรงเรียนไตรคามวิทยา
โรงเรียนบ้านช่อง
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503)
โรงเรียนรัตนวิทยาคม
โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา)
โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา)
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
โรงเรียนบ้านแคน(คุรุราษฎร์ส่งเสริม)
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ
โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
โรงเรียนบ้านโนนสูง
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
โรงเรียนบ้านพรมเทพ (พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอกาบเชิง
ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี (อำเภอศรีขรภูมิ)
ห้องสมุดประชาชน (จังหวัดสุรินทร์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-2324000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th