ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
สถาบันอุดมศึกษาไทย (ILL on UC-TAL) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับกำหนดการได้ตามลิงค์นี้เลยนะครับ

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 6. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. มหาวิทยาลัยนครพนม
 9. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา
 11. มหาวิทยาลัยพะเยา
 12. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 13. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 14. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 15. มหาวิทยาลัยมหิดล
 16. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 18. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
 23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 25. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 26. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 27. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 28. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 29. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 30. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 31. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 32. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 34. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 35. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 37. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 39. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 41. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 43. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 52. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 53. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 55. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 57. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 58. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 59. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 60. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 61. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 62. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 63. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 64. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 65. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 66. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 67. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 68. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 69. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 70. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 71. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 72. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 73. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 74. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 75. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 76. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 77. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 78. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 79. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 80. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 81. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 82. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 83. สถาบัณบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 84. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 85. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 86. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 87. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 88. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 89. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 90. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 91. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 92. วิทยาลัยดุสิตธานี
 93. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
 94. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 95. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 96. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 97. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 98. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 99. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
 100. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   

กำหนดการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ