WUNCA:OBEC

UniNet To School

             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 (31st WUNCA)” ในหัวข้อ UniNet to School ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูลได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ผ่านระบบรับลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2558

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

รายชื่อโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด พัทลุง สงขลา และ สตูล