WUNCA:OBEC

กำหนดการการ
UniNet To School

ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 08.30 – 09.00 น.            ลงทะเบียน ณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)
เวลา 09.00 – 11.00 น.            เสวนา เรื่อง "การบริการเครือข่าย UniNet กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

โดย
ดำเนินการเสวนา: นายทวี ศรีบุศย์ดี (UniNet) /
วิทยากร : ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล (UniNet) /
คุณโกศิลป ดวงใจ (สพฐ.)/ ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล(RMUTP)/
อ.สุวุฒิ ตุ้มทอง (RMUTSB)/ คุณอาทิตย์ ไชยชิต (UniNet)


เวลา 11.00 – 11.15 น.            พักอาหารว่าง


เวลา 11.15 – 12.15 น.            การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”

โดย    
ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 12.15 – 13.15 น.            พักอาหารกลางวัน


เวลา 13.15 – 15.15 น.           การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย”

โดย
รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
(อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

เวลา 15.15 - 15.30 น.            พักอาหารว่าง


เวลา 15.30 – 17.30 น.            คลีนิคเทคโนโลยีระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา
(การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสำหรับสถาบันการศึกษา)

โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)