WUNCA:OBEC

UniNet To School

             ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA)” หัวข้อ “UniNet To School” ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู/อาจารย์และบุคลากรของสถาบันการศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 400 แห่ง ในฐานะผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาจะได้รับประโยชน์ในการรับทราบเทคนิคการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น พร้อมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการใช้งานระบบเครือข่ายภายในสถาบันการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ผ่านระบบรับลงทะเบียน Online ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2558