telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 06/07/2561 - 06/07/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 04-07-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
สุทธิพร    อินชัย ครูเอกชน  ลงทะเบียนแล้ว
2
ประภาวรินทร์    ดวงเด่น รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
3
ลักขณา    สมนะ ครูเอกชน  ลงทะเบียนแล้ว
4
สุภา    เกตุจรัญ รับจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
5
บุณยวีย์    มุลิลา ครูโรงเรียนเอกชน  ลงทะเบียนแล้ว
6
กฤษศินี    อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
7
เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร ครูเอกชน  ลงทะเบียนแล้ว
8
นายกวีรัตน์    พรหมมา รับจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
9
นิภาพร    รอดตัว บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
10
นางสาวมัลลิกา    ทิพยมณี ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
11
วัชราพร    กันธิมา บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
12
พรทิพา    ตาอ้าย ครู  ลงทะเบียนแล้ว
13
สมฤทัย    บุญขวัญ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
14
สุวิท    คีรีชัยพฤกษา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ลงทะเบียนแล้ว
15
อรวรรณ์    จันทร์คำ บรรณารักษณ์  ลงทะเบียนแล้ว
16
กัญชพร    วิเชียร ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
17
วรัญญู    ดีล้อม บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
18
สุรีย์พร    ผโลศิลป์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
19
นภาพร    ใสศรี ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
20
สมจิตต์    เรือนคำ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
21
พัชราภา    จารุวัฒน์ ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว