telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 16/07/2561 - 16/07/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 16-07-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
ณัฐรดา    แฮคำ NURSE  ลงทะเบียนแล้ว
2
วิชัย    แย้มหลั่งทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
3
อาภากร    ธาตุโลหะ พนักงาน  ลงทะเบียนแล้ว
4
ธวัลรัตน์    หอประยูร นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
5
ปาณิศา    นวลโพธิ์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
6
ณัฏฐิณี    วัธนะบูรณ์ นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
7
ฐาปกรณ์    ธุวการย์มีกิจ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
8
รัตนศักดิ์    มีกิริยา นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
9
ธัญชนก    รักวงษ์ไทย นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
10
กรรณิการ์    แสนหาญ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
11
วนิดา    บุติมาลย์ บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
12
กนกพร    อ่อนบุญ บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
13
สาธิญา    อาจริยาภิบาล พนักงาน  ลงทะเบียนแล้ว
14
จีรทัช    ใจจริง พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
15
วรี    สกุลนิรันดร พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
16
สถาพร    ไปเหนือ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
17
ภัทรชน    กาละวัล นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
18
ณีรนุช    บัณฑิตสาธิสรรค์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
19
นพพร    ดีสุขพร นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
20
เจริญเกษร    สามเกษร นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
21
วรรณรัตน์    เรืองเดชา นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
22
สาวิตรี    กันยานวน นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
23
พิชญาภรณ์    เจริญศรี นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
24
พฤษธิชัย    บุญมาปลูก นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
25
ยุวดี    อุกฤษ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
26
ปริญญา    ผมงาม นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
27
ศุภณัฐ    สิทธิ์ศาสตร์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
28
กานต์ชนา    ใบดำรงศักดิ์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
29
กุลภาวี    อ่วมขันธ์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
30
อิทธิพัทธ์    พันละบาน นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
31
ปวเรศ    นวลแก้ว รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
32
รัตนาภรณ์    ลาภเงินเฉลิม นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
33
ปรัชพร    เล็กบรรจง นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
34
จิราพัชร    ธรรมะ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
35
จีรวัฒน์    อัถวิรัตน นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
36
รัชชานนท์    จรูญเมธา นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
37
ณภัสสรณ์    ซิมเมอร์มาน นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
38
รชฏ    เมืองงาม นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
39
ปวริศร์    อุดมศักดิ์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
40
ภานุพงศ์    วงศ์จำเริญ นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
41
นิสาชล    กาญจนพิชิต บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
42
ธัญลีกษณ์    ธนประสิทธิ์พัฒนา พนักงาน  ลงทะเบียนแล้ว
43
ทิพภา    ปลีหะจินดา อาจารย์  ลงทะเบียนแล้ว
44
ธีระวุฒิ    มีกลิ่นหอม นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
45
พร้อมกิติ    วรสิษฐ์ดรุณเวทย์ นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
46
ณชล    ซึมกลาง นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
47
ประภัสสร    ห้วยใหญ่ นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
48
สิริกาญจน์    สีน้อย นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
49
ณัฐมนต์    เพ็งจุ้ย นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว
50
วิชชุ    หรรษา นิสิต  ลงทะเบียนแล้ว