telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 29/06/2561 - 29/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 27-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
แสงอรุณ    อิสระมาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
2
ธราเทพ    นาคเผือก ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
3
ภนิตา    ทวรัตน์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
รุ้งศิริ    ไพโรจน์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
5
โชติมา    แก้วอินทร์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
6
สมยศ    สิทธิ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
7
ขนิษฐา    จันทสุวรรณโณ บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
8
สาวิตรี    แสงงาม ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
ทวีศักดิ์    ยังรอด ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
10
ศิรินันท์    ศรีอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
11
บังอร    เพ็งรักษ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ธีระพล    แสงระวี บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
13
รัชนี    แก้วเจริญ บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
14
แพว    ชัยกิจ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
15
บุสริน    ขุนชนะ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
16
ดลินา    อมรเหมานนท์ อาจารย์  ลงทะเบียนแล้ว
17
สมจิต    ผอมเซ่ง ครู  ลงทะเบียนแล้ว
18
เยาวเรศ เลขะกุล    พรหมอินทร์ ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
19
สุนิดา    จินพล นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
20
อดินันท์    เจ๊ะซู ครู  ลงทะเบียนแล้ว
21
สถิตพงษ์    เพ็ชรถึ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
22
เพ็ญพักตร์    ไชยสุวรรณ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
23
วรดิศ    แก้วทอง ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
24
สุดารัตน์    แก้วหลิบ ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
25
ศรีสมร    พันธุรัตน์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
26
อรอนงค์    ศิลป์สาย ครู  ลงทะเบียนแล้ว
27
ชลิดา    เส้งวุ่น ครู  ลงทะเบียนแล้ว
28
ปฏิญญา    ราชโรจน์  ครู  ลงทะเบียนแล้ว
29
วีระวัฒน์    วงศ์เมฆ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
30
วิโรจน์    ประณิธานชัย ครู  ลงทะเบียนแล้ว