telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 29/06/2561 - 29/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 27-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
นางแสงอรุณ    อิสระมาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
2
นายธราเทพ    นาคเผือก ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
3
นางสาวภนิตา    ทวรัตน์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
นางสาวรุ้งศิริ    ไพโรจน์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
5
นางโชติมา    แก้วอินทร์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
6
นายสมยศ    สิทธิ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
7
นางสาวขนิษฐา    จันทสุวรรณโณ บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
8
นางสาวิตรี    แสงงาม ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
นายทวีศักดิ์    ยังรอด ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
10
นางสาวศิรินันท์    ศรีอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
11
นางบังอร    เพ็งรักษ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
นายธีระพล    แสงระวี บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
13
นางสาวรัชนี    แก้วเจริญ บุคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
14
นางสาวแพว    ชัยกิจ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
15
นางบุสริน    ขุนชนะ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
16
นางสาวดลินา    อมรเหมานนท์ อาจารย์  ลงทะเบียนแล้ว
17
นางสาวสมจิต    ผอมเซ่ง ครู  ลงทะเบียนแล้ว
18
นางเยาวเรศ เลขะกุล    พรหมอินทร์ ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
19
นางสาวสุนิดา    จินพล นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
20
นายอดินันท์    เจ๊ะซู ครู  ลงทะเบียนแล้ว
21
นายสถิตพงษ์    เพ็ชรถึ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
22
นางเพ็ญพักตร์    ไชยสุวรรณ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
23
นายวรดิศ    แก้วทอง ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
24
นางสาวสุดารัตน์    แก้วหลิบ ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
25
นางสาวศรีสมร    พันธุรัตน์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
26
นางอรอนงค์    ศิลป์สาย ครู  ลงทะเบียนแล้ว
27
นางสาวชลิดา    เส้งวุ่น ครู  ลงทะเบียนแล้ว
28
นางสาวปฏิญญา    ราชโรจน์  ครู  ลงทะเบียนแล้ว
29
นายวีระวัฒน์    วงศ์เมฆ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
30
นายวิโรจน์    ประณิธานชัย ครู  ลงทะเบียนแล้ว