telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 27/06/2561 - 27/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 25-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
เบญญาภา    ธิติมาพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
2
ชุติมา    สว่างวารี พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
3
อดิเรก    มากผล Ph.D. student  ลงทะเบียนแล้ว
4
กันยปริณ    ทองสามสี พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
5
อภิสรา    จิโรจน์กุล นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
6
สุชาดา    กองสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
7
อรกัญญา    โรจนวานิชกิจ อาจารย์  ลงทะเบียนแล้ว
8
ปุญญาภา    รุ่งปิตะรังสี พนักงานของรัฐ  ลงทะเบียนแล้ว
9
สมยศ    โกรัมย์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
10
สิทธิชัย    กมลสิทธิสถิต เจ้าาหน้าที่หน่วยงานของรัฐ  ลงทะเบียนแล้ว
11
มะลิวัลย์    ทองเสนอ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ศรันย์ทิพา    ไชยวรรณ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
13
ธารทิพย์    โสดาหวัง เจ้าหน้าที่สถานวิจัย  ลงทะเบียนแล้ว
14
นิภา    เซ่งเข็ม ครู  ลงทะเบียนแล้ว
15
ตาณวี    สุวรรณมาลา ครู  ลงทะเบียนแล้ว
16
นงลักษณ์    ไชยศรี ครู  ลงทะเบียนแล้ว
17
นูรยานี    บือโต นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
18
ชวนพิศ    เงินฉลาด นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
19
ประภัสสร    ปัญโญ บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
20
จรัญญา    ชูวิจิตร์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
21
นริสา    อินทร์กรด ครู  ลงทะเบียนแล้ว