telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 07/07/2561 - 07/07/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 06-07-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
เพ็ชรสวัสดิ์    กันคำ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
2
วชิรวิชญ์    วรชิษณุพงศ์ อาจารย์  ลงทะเบียนแล้ว
3
สุทธืพร    ใบแสง รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
สาวิตรี    เปียนาค รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
5
กัลยา    ป้องปก รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
6
วิชาญ    จินายะ พนักงานจ้างส่วนราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
7
โชติกา    มาลูน รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
8
ฐิตาภา    ภาชนะ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
รัชดาพรรณ    ติ๊บคำ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
10
จิราภรณ์    คำอุปละ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
11
ศิริพรรณ    ยะป๊อก ครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ลลิตา    จินดาวงษ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
13
สุรศักดิ์    วณิชอนุกูล รับราชการ (นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชำนาญการพิเศษ)  ลงทะเบียนแล้ว
14
อาทิตย์    บุญรอด รับราชการ (เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส)  ลงทะเบียนแล้ว
15
ศิริลักษณ์    ผัดผ่อง รับราชการ (นักวิชาการป่าไม้ ปฏิบัติการ)  ลงทะเบียนแล้ว
16
วราภรณ์    กิริยา ผู้ช่วยนักวิจัย  ลงทะเบียนแล้ว
17
เอกสิทธิ์    พิษณุ เจ้าหน้าที่ธนาคาร  ลงทะเบียนแล้ว
18
สุภาพร    คล้ายลี รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
19
ฐานมาศ    หอมนาน นักศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
20
กิตติศักดิ์    อาหยิ เจ้าหน้าที่มูลนิธิคามิเลียน  ลงทะเบียนแล้ว
21
สุรัสวดี    เกาฏีระ พยาบาล  ลงทะเบียนแล้ว
22
ชุติภัสร์    เรือง​วุฒิ​ พนักงาน​มหาวิทยาลัย​  ลงทะเบียนแล้ว