telephone: 02-3545678

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 07/07/2561 - 07/07/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 05-07-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
เพ็ชรสวัสดิ์    กันคำ พนักงานมหาวิทยาลัย  ลงทะเบียนแล้ว
2
วชิรวิชญ์    วรชิษณุพงศ์ อาจารย์  ลงทะเบียนแล้ว