telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 06/07/2561 - 06/07/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 06-07-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
มงคลสวัสดิ์    วงค์เขียว รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
2
อัญชลี    ไชยกาล รับราชการ(ศึกษานิเทศก์)  ลงทะเบียนแล้ว
3
รพีพรรณ    วงษาชัย รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
ปิยะราษฎร์    ไวยพจน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
5
สัมพันธ์    แก้วโรจน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
6
วิรัตน์    ไชยโคตร ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
7
อุลัยพร    คำจันดี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
8
ธนิตตา    จันธนไพรบูรณ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
พัฒนา    ทองการ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
10
ศิริทัย    ธโนปจัย รับราชการ(ศึกษานิเทศก์)  ลงทะเบียนแล้ว
11
จารุณี    โพพรม รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ประภาส    สีหา รับราชการ(ผอ.โรงเรียน)  ลงทะเบียนแล้ว
13
นิอร    พันธ์อ่อน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
14
เสฎฐวิทย์    จันทร์กอง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
15
ลีนวัตร    ฉัตรสุวรรณ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
16
ณิชา    เทียมสุวรรณ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
17
ณหทัย    ชนะกุล รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
18
วิระชาติ    คำเชื้อ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
19
กุหลาบ    มานะดี รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
20
วุฒิศักดิ์    วงศาสุข รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
21
สุริยา    พลหาญ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
22
เจษฎาพร    ชนีวงศ์ รับราชการ(ศึกษานิเทศก์)  ลงทะเบียนแล้ว
23
ชรินทร    วงศาเคน รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
24
ธัญมน    ยวนหมื่น รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
25
จุรีพร    ทองแก้ว รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
26
กรรณิกา    ไขแสง ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
27
หัน    พันชัย รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
28
ศิริลักษณ์    คมเฉียบ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
29
รัชดาภรณ์    บุตตะนิตย์ บุลคลากรทางการศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว