telephone: 02-3545678

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 06/07/2561 - 06/07/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 04-07-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
มงคลสวัสดิ์    วงค์เขียว รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
2
อัญชลี    ไชยกาล รับราชการ(ศึกษานิเทศก์)  ลงทะเบียนแล้ว
3
รพีพรรณ    วงษาชัย รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
ปิยะราษฎร์    ไวยพจน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
5
สัมพันธ์    แก้วโรจน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
6
วิรัตน์    ไชยโคตร ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
7
อุลัยพร    คำจันดี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
8
ธนิตตา    จันธนไพรบูรณ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
พัฒนา    ทองการ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
10
ศิริทัย    ธโนปจัย รับราชการ(ศึกษานิเทศก์)  ลงทะเบียนแล้ว
11
จารุณี    โพพรม รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ประภาส    สีหา รับราชการ(ผอ.โรงเรียน)  ลงทะเบียนแล้ว
13
นิอร    พันธ์อ่อน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว