telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 29/06/2561 - 29/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 29-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
ภัญจน์ณัฏฐ์    ไชยโคตร รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
2
ทัศนีย์    มณีวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
3
อุไร    ีคำแพง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
4
สฤทธิ์    ผิวอ่อน รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
5
เวียงชัย    แสงทอง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
6
จุไรรัตน์    ศรีธัญรัตน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
7
วราพร    วิลาบุตร รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
8
วัลลภา    พันธ์สุวรรณ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
9
ผ่องพรรณ    จันทะเนตร รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
10
พิชญ์สิณี    แดงสด รับราชการ/ครู  ลงทะเบียนแล้ว
11
สมร    หอมศรี รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ไมตรี    ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ลงทะเบียนแล้ว
13
อรณีย์    ผลจันทร์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
14
เกรียงศักดิ์    ชิณกะธรรม รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
15
จินต์ณธิป    กุลโชติ ศึกษานิเทศก์  ลงทะเบียนแล้ว
16
สมภักดิ์    สลักทอง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
17
จิตประสงค์    ทมะนันต์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
18
เฉลิมชัย    แดนดี ข้าราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
19
นางสาวพูลทรัพย์    กัณหาชาติ รับราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ลงทะเบียนแล้ว
20
ศิริพรรณ์    แก้วเนตร รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
21
ประยูร    เครื่องกัณฑ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
22
วนิดา    ใจคิด รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
23
ภิรวัฒน์    ดาษดา รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
24
วรรณงาม    มาระครอง ศึกษานิเทศก์  ลงทะเบียนแล้ว
25
ธิติมา    ชิณพันธ์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
26
ประชา    คำวรรณ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
27
วิชญาฎา    แก้วพิทักษ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
28
สมิทธิ    ง้าวทอง ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
29
ขวัญตา    บุญเหลา ศึกษานิเทศก์  ลงทะเบียนแล้ว
30
พิจิตรา    ประสานศรี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว