telephone: 02-3545678

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 29/06/2561 - 29/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 28-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
พนม    จรูญแสง บรรณารักษ์  ลงทะเบียนแล้ว
2
ภัญจน์ณัฏฐ์    ไชยโคตร รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
3
ทัศนีย์    มณีวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ลงทะเบียนแล้ว
4
อุไร    ีคำแพง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
5
สฤทธิ์    ผิวอ่อน รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
6
เวียงชัย    แสงทอง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
7
จุไรรัตน์    ศรีธัญรัตน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
8
วราพร    วิลาบุตร รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
9
วัลลภา    พันธ์สุวรรณ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
10
ผ่องพรรณ    จันทะเนตร รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
11
พิชญ์สิณี    แดงสด รับราชการ/ครู  ลงทะเบียนแล้ว