telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 22/06/2561 - 22/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 21-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
นางสาวอุลัยพร    คำจันดี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
2
นายพงษ์ศักดิ์    ศิริวงศ์ รับราการครู  ลงทะเบียนแล้ว
3
นางสาววิชญาฎา    แก้วพิทักษ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
นายสุเมธ    มัดธนู รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
5
นายศักดิ์สิทธิ์    สุภสร รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
6
นายสมิทธิ    ง้าวทอง ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
7
นางเมรี    ง้าวทอง ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
8
นายสิทธิชัย    สารมาศ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
9
นายอภินันทิชัย    แกระหัน รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
10
นายโสรส    เนื้ออ่อน รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว