telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 22/06/2561 - 22/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 21-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
อุลัยพร    คำจันดี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
2
พงษ์ศักดิ์    ศิริวงศ์ รับราการครู  ลงทะเบียนแล้ว
3
วิชญาฎา    แก้วพิทักษ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
4
สุเมธ    มัดธนู รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
5
ศักดิ์สิทธิ์    สุภสร รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
6
สมิทธิ    ง้าวทอง ครูอัตราจ้าง  ลงทะเบียนแล้ว
7
เมรี    ง้าวทอง ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
8
สิทธิชัย    สารมาศ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
9
อภินันทิชัย    แกระหัน รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
10
โสรส    เนื้ออ่อน รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว