telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 15/06/2561 - 15/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
สมาพร    นิพขันธุ์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
2
อารีพันธ์    ลัทธิวรรณ รับราการ  ลงทะเบียนแล้ว
3
กมลชนก    นามวงศ์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
4
กาญจนา    มหาลี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
5
ทรงสุดา    ชุสาวัน ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
6
พัทรินทร์    วงษ์ดี รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
7
ปราณี    คะเนแน่น รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
8
ปาริฉัตร    พรสุวรรณ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
โจมจิตร์    สงวนพิมพ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
10
สุชาดา    จันทร์ผอง รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
11
สุจินดา    ตัณฑะสุวรรณะ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
ไพรัชต์    รูปแก้ว รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
13
ระพีพรรณ    ทำเลดี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
14
วรัญญู    ทาทอง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
15
สุจิรัตน์    ตะริวงษ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
16
กิตติยา    วงศ์พินิจ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
17
กฤษณา    สุวรรณรินทร์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
18
เพลินพิศ    ทวีพัฒน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว