telephone: 02-2324000

ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
วันที่ : 15/06/2561 - 15/06/2561
เวลา : 09:00:00 - 12:00:00

กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 15-06-2561  
ลำดับที่ ชื่อ อาชีพ สถานะ
1
นางสมาพร    นิพขันธุ์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
2
นางสาวอารีพันธ์    ลัทธิวรรณ รับราการ  ลงทะเบียนแล้ว
3
นางสาวกมลชนก    นามวงศ์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
4
นางสาวกาญจนา    มหาลี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
5
นางสาวทรงสุดา    ชุสาวัน ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
6
นางพัทรินทร์    วงษ์ดี รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
7
นางสาวปราณี    คะเนแน่น รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
8
นางสาวปาริฉัตร    พรสุวรรณ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
9
นางสาวโจมจิตร์    สงวนพิมพ์ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
10
นางสาวสุชาดา    จันทร์ผอง รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
11
นางสาวสุจินดา    ตัณฑะสุวรรณะ ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
12
นายไพรัชต์    รูปแก้ว รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
13
นางระพีพรรณ    ทำเลดี ข้าราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
14
นายวรัญญู    ทาทอง รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว
15
นางสาวสุจิรัตน์    ตะริวงษ์ รับราชการครู  ลงทะเบียนแล้ว
16
นางกิตติยา    วงศ์พินิจ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
17
นางกฤษณา    สุวรรณรินทร์ ครู  ลงทะเบียนแล้ว
18
นางเพลินพิศ    ทวีพัฒน์ รับราชการ  ลงทะเบียนแล้ว