telephone: 02-3545678

เอกสารประกอบ

ลำดับ เรื่อง เอกสารประกอบ วันที่สัมมนา/อบรม จำนวนที่รับ สถานที่จัดอบรม ลงทะเบียน
1อบรม TDC ครั้งที่ 8 : การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 24/08/2560 - 25/08/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
33/50ณ ห้องอบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ชั้น 2 อาคารสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
2อบรม TDC ครั้งที่ 7 :การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 17/08/2560 - 18/08/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
32/50ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ (ตรงข้ามศูนย์อาหารคอมเพล็กซ์) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแแก่น
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
3Network Performance Monitoring
-
วันที่ 16/08/2560 - 18/08/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
40/40ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
4อบรม TDC ครั้งที่ 6 :การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 03/08/2560 - 04/08/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
50/50ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
5อบรม TDC ครั้งที่ 5 : การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 26/07/2560 - 27/07/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
28/50ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
6อบรม TDC ครั้งที่ 4 :การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 29/06/2560 - 30/06/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
50/50ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
7อบรม TDC ครั้งที่ 3 : การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 22/06/2560 - 23/05/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
46/50ห้องฝึกอบรมชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
8อบรม TDC ครั้งที่ 2 :การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 15/06/2560 - 16/06/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
26/50ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
9IPv6 Security in Campus Network
-
วันที่ 21/06/2560 - 23/06/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
40/40ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
10อบรม TDC ครั้งที่ 1 : การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)
-
วันที่ 08/06/2560 - 09/06/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
30/50ณ. ห้องประชุม1 ชั้น 5 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
11การติดตั้งแม่ข่าย RADIUS สำหรับบริการเครือข่าย eduroam
-
วันที่ 07/06/2560 - 09/06/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
24/34ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
12Advanced Routing BGP รุ่น 2
-
วันที่ 24/05/2560 - 26/05/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
29/40ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
13Campus Network Design รุ่น 3Uninet.rarวันที่ 29/03/2560 - 31/03/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
40/40ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
14Campus Network Design and Operations
-
วันที่ 24/08/2559 - 26/08/2559
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
31/31มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
15Advanced Routing BGP
-
วันที่ 03/08/2559 - 05/08/2559
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
31/31มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
16Network monitoring and Wi-Fi authentication service
-
วันที่ 25/07/2559 - 27/07/2559
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
24/30ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
17ประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการวิเคราะห์รายการทางบรรณานุกรม เพื่อการทำรายการร่วมกัน (Shared Cataloging) สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"
-
วันที่ 06/07/2559 - 07/07/2559
เวลา 08:00:00 - 17:00:00
53/80ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
18การติดตั้งแม่ข่าย RADIUS สำหรับบริการเครือข่าย eduroam(RADIUS setup for eduroam service)
-
วันที่ 22/06/2559 - 24/06/2559
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
32/32ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ชลบุรี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
19อบรม Metadata และการใช้โปรแกรม TDC ครั้งที่1ประจำปี 2559 กลุ่มที่ 1
-
วันที่ 24/03/2559 - 24/03/2559
เวลา 09:00:00 - 16:00:00
0/80อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
20การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study))
รุ่นที่ 3
-
วันที่ 24/08/2558 - 26/08/2558
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
50/50ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
21Campus Network Design and Operation
-
วันที่ 05/08/2558 - 07/08/2558
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
30/40ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
22การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2
*ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำNotebook มาด้วย
-
วันที่ 08/07/2558 - 10/07/2558
เวลา 09:00:00 - 16:00:00
30/30ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
23การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 19/03/2558 - 20/03/2558
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
49/50ห้องประชุมศาสตราจารย์ วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
24การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน
(Domain Name System Security Extensions: DNSSEC)
รุ่นที่ 2
-
วันที่ 17/12/2557 - 19/12/2557
เวลา 09:00:00 - 16:00:00
30/30ณ ห้อง Self-Learning ชั้น 4 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
25การเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศauthorWorkshop_OHEC.rarวันที่ 11/12/2557 - 11/12/2557
เวลา 13:00:00 - 18:30:00
85/200ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ อาคารสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
26การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study))
รุ่นที่ 2
-
วันที่ 10/12/2557 - 12/12/2557
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
36/50ห้องบรรยายบัวศรี(01-34-1104) ชั้น11
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
27โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection): TDC
-
วันที่ 28/08/2557 - 28/08/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
17/40
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
28การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 14/08/2557 - 14/08/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
14/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
29การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 08/08/2557 - 08/08/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
6/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
30การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 07/08/2557 - 07/08/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
25/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
31การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 31/07/2557 - 31/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
21/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
32การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 31/07/2557 - 31/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
21/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
33การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 31/07/2557 - 31/07/2557
เวลา 13:00:00 - 16:00:00
18/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
34การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 30/07/2557 - 30/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
35/40
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
35การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 29/07/2557 - 29/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
30/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
36การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 27/07/2557 - 27/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
3/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
37การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 07/08/2557 - 07/08/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
4/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
38การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLis Digital Collection)
-
วันที่ 24/07/2557 - 24/06/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
12/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
39โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection): TDC
-
วันที่ 24/07/2557 - 24/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
36/40
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
40การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 20/07/2557 - 20/07/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
9/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
41การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 30/06/2557 - 30/06/2557
เวลา 09:00:00 - 16:00:00
10/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
42การสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLis Digital Collection)
-
วันที่ 27/06/2557 - 27/06/2557
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
20/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
43อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 03/08/2556 - 03/08/2556
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
9/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
44การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน” โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 31/07/2556 - 31/07/2556
เวลา 08:30:00 - 12:00:00
22/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
45โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสมัครเข้าใช้ฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC เพื่อการสืบค้นบริการเอกสารทางวิชาการ
-
วันที่ 20/07/2556 - 20/07/2556
เวลา 13:00:00 - 16:00:00
25/35
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
46การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 16/07/2556 - 16/07/2556
เวลา 13:00:00 - 16:00:00
37/37
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
47โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 16/07/2556 - 16/07/2556
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
40/40
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
48การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 15/07/2556 - 15/07/2556
เวลา 13:00:00 - 16:00:00
0/35
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
49การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 17/07/2556 - 17/07/2556
เวลา 13:00:00 - 16:00:00
0/35
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
50การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC
-
วันที่ 04/07/2556 - 04/07/2556
เวลา 08:30:00 - 12:00:00
50/50
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
51การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสืบค้นเอกสารทางวิชาการจากฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 28/06/2556 - 28/06/2556
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
30/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
52โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
-
วันที่ 26/06/2556 - 26/06/2556
เวลา 00:00:00 - 00:00:00
40/40
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
53การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC
-
วันที่ 18/06/2556 - 18/06/2556
เวลา 08:30:00 - 12:00:00
29/50
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
54อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฐานข้อมูล TDC (Thai Digital Collection)
-
วันที่ 29/06/2556 - 29/06/2556
เวลา 09:00:00 - 12:00:00
31/30
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
55โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสมัครเข้าใช้ฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC เพื่อการสืบค้นบริการเอกสารทางวิชาการ
-
วันที่ 25/05/2556 - 25/05/2556
เวลา 13:00:00 - 16:00:00
29/35
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว