telephone: 02-2324000

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

ลำดับ เรื่อง เอกสารประกอบ วันที่สัมมนา/อบรม จำนวนที่รับ สถานที่จัดอบรม ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ.
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking
*หมายเหตุ
- หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยผลการลงทะเบียนจะต้องรอผลการอนุมัติจากสำนักงานฯ
-
วันที่ 03/04/2562 - 05/04/2562

เวลา 09:00:00 - 17:00:00
40/40
ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
2 ภาคเหนือ
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

> Download หนังสิอเชิญ

> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)


*หมายเหตุ

ขอจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยละ 2 คน (ดูแลด้าน ILL 1 คน และนำเข้าข้อมูล 1 คน)

00_UC-TAL-training2019.pdf
วันที่ 04/04/2562 - 05/04/2562

เวลา 09:00:00 - 16:30:00
32/40
ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
3 ภาคอีสาน รอบที่ 1
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

> Download หนังสิอเชิญ

> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)


*หมายเหตุ

ขอจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยละ 2 คน (ดูแลด้าน ILL 1 คน และนำเข้าข้อมูล 1 คน)

00_UC-TAL-training2019.pdf
วันที่ 29/04/2562 - 30/04/2562

เวลา 09:00:00 - 16:30:00
26/40
ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 (ห้อง1) อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
4 ภาคอีสาน รอบที่ 2
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

> Download หนังสิอเชิญ

> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)


*หมายเหตุ

ขอจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยละ 2 คน (ดูแลด้าน ILL 1 คน และนำเข้าข้อมูล 1 คน)

00_UC-TAL-training2019.pdf
วันที่ 02/05/2562 - 03/05/2562

เวลา 09:00:00 - 16:30:00
11/40
ณ ห้องอบรมฐานข้อมูล ชั้น 2 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
5 ภาคกลาง รอบที่ 1
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

> Download หนังสิอเชิญ

> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)


*หมายเหตุ

ขอจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยละ 2 คน (ดูแลด้าน ILL 1 คน และนำเข้าข้อมูล 1 คน)

00_UC-TAL-training2019.pdf
วันที่ 14/05/2562 - 15/05/2562

เวลา 09:00:00 - 16:30:00
39/40
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ eduroam (2nd Generation eduroam-TH)
-
วันที่ 14/05/2562 - 16/05/2562

เวลา 09:00:00 - 17:00:00
45/45
อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17126 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
7 ภาคกลาง รอบที่ 2
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

> Download หนังสิอเชิญ

> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)


*หมายเหตุ

ขอจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยละ 2 คน (ดูแลด้าน ILL 1 คน และนำเข้าข้อมูล 1 คน)

00_UC-TAL-training2019.pdf
วันที่ 16/05/2562 - 17/05/2562

เวลา 09:00:00 - 16:30:00
31/40
ณ ห้อง 102 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
8 ภาคใต้
การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมและการลงรายการตามมาตรฐานเพื่อการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

> Download หนังสิอเชิญ

> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ILL บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)


*หมายเหตุ

ขอจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนมหาวิทยาลัยละ 2 คน (ดูแลด้าน ILL 1 คน และนำเข้าข้อมูล 1 คน)

00_UC-TAL-training2019.pdf
วันที่ 23/05/2562 - 24/05/2562

เวลา 09:00:00 - 16:30:00
32/40
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการนโยบาการให้บริการเครือข่ายในองค์กร (Network function for enterprise policy management)
-
วันที่ 27/05/2562 - 29/05/2562

เวลา 09:00:00 - 17:00:00
19/40
ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 1125 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
10 อบรม Advance campus network design and implementing สำหรับอาชีวศึกษา
-
วันที่ 26/06/2562 - 28/06/2562

เวลา 09:00:00 - 17:00:00
2/35
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ