telephone: 02-3545678

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

ลำดับ เรื่อง เอกสารประกอบ วันที่สัมมนา/อบรม จำนวนที่รับ สถานที่จัดอบรม ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 15/06/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
18/30
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
2 ครั้งที่ 5 :ภาคใต้
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

**หมายเหตุ** โปรดระบุสถานที่ ที่ท่านสะดวกเข้าอบรมเพียง 1 แห่ง เท่านั้น
-
วันที่ 21/06/2561 - 22/06/2561

เวลา 09:00:00 - 16:00:00
25/40
ณ ห้องLab 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
3 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 22/06/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
10/30
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
4 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 27/06/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
21/30
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
5 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 29/06/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
30/30
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนรับเต็มแล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
6 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 29/06/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
11/30
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
7 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 03/07/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
0/30
มหาวิทยาลัยบูรพา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
8 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 06/07/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
13/30
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
9 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 06/07/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
0/30
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
10 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 07/07/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
2/30
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
11 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 07/07/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
0/20
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
12 โครงการฝึกอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน
-
วันที่ 13/07/2561

เวลา 09:00:00 - 12:00:00
0/30
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ