telephone: 02-3545678

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

ลำดับ เรื่อง เอกสารประกอบ วันที่สัมมนา/อบรม จำนวนที่รับ สถานที่จัดอบรม ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
-
วันที่ 19/02/2561 - 20/02/2561
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
170/170ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
2 ระบบโดเมนเนม ( Domain Name System Workshop)
*หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยผลการลงทะเบียนจะต้องรอผลการอนุมัติจากสำนักงานฯ
-
วันที่ 07/03/2561 - 09/03/2561
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
25/25ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 107 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ