telephone: 02-3545678

ลงทะเบียนอบรม/สัมมนา

ลำดับ เรื่อง เอกสารประกอบ วันที่สัมมนา/อบรม จำนวนที่รับ สถานที่จัดอบรม ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
1 Campus Network Design รุ่น 4
*หลักสูตรนี้สงวนสิทธิ์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยผลการลงทะเบียนจะต้องรอผลการอนุมัติจากสำนักงานฯ
-
วันที่ 20/12/2560 - 22/12/2560
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
23/40ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อ
2 แนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
-
วันที่ 19/02/2561 - 20/02/2561
เวลา 09:00:00 - 17:00:00
0/170ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ