telephone: 02-3545678

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา
( UniNet)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-3545678
โทรสาร 02-3545678 ต่อ 5012