telephone: 02-2324000

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ
ศึกษา
( UniNet)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-2324000