ThaiLIS Logo  Home

รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการสมัครเข้าใช้ฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) : TDC เพื่อการสืบค้นบริการเอกสารทางวิชาการ
วันที่ : 20/07/2556 - 20/07/2556
เวลา : 13:00:00 - 16:00:00

โดย วิทยาหลักอรรถสิทธ์ กิจที่พึ่ง, ผู้ช่วยวิทยากรนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์และเจษฎา สุขสมพืช

รายละเอียด
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เข้าอบรม บุคคลที่ต้องการข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย บทความวิชาการ ผลงานทางวิชาการฯลฯ เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการปฏิบัติงานและประโยชน์ทางวิชาการด้านอื่นๆ
*** ควรสมัคร E-mail ก่อนเข้ารับการอบรม (เพื่อเตรียมสำหรับการสมัครเข้าใช้ฐานข้อมูล)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงวิธีการเข้าใช้และเข้าถึงฐานข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) เพื่อสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
- ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องวิธีการสืบค้นระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 19-07-2556  
  IDชื่อหน่วยงานสถานะวันที่
13xxxxxxxxx4096  Sorakamon Laohapaiboon  โรงเรียนประตูชัย  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-09 22:15:26
23xxxxxxxxx3072  ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังคาง  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-13 06:18:46
33xxxxxxxxx0993  เกษรา ศรีวิเชียร  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-14 15:32:07
43xxxxxxxxx1903  บุญไท เจริญผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศีอยุธยา  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-17 10:45:21
53xxxxxxxxx4230  ธราภรณ์ สถาปิตานนท์  ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-17 12:19:53
63xxxxxxxxx7788  อัจฉรา หล่อตระกูล  คณะวิทยาการจัดการ  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-18 12:35:44
73xxxxxxxxx3958  นายสรายุทธ รัมมะวุธ  โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-23 09:36:14
83xxxxxxxxx5901  นางเกศรี ไชยเผือก  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-20 11:08:30
93xxxxxxxxx2289  นางสาวบุญเรือน กิจสะสม  โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-20 11:31:44
101xxxxxxxxx0822  นางสาว นิศรา กลั่นเขียว  โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-21 13:23:48
113xxxxxxxxx6898  นางวไลพร สิทธิสันต์  โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-22 06:56:42
123xxxxxxxxx5349  นางสาวจำนงค์ จั่นวิจิตร  โรงเรียนวัดสุคนธาราม  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-22 10:21:25
133xxxxxxxxx1491  นายธีระพล ผดุงทรัพย์  โรงเรียนวัดสุคนธาราม  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-22 10:26:42
143xxxxxxxxx7329  นางจิดาภา อัศวพลังชัย  โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-27 12:15:35
151xxxxxxxxx1571  นายกรฤทธ์ ปิดตายัง  โรงเรียนวัดกระแชง  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-28 14:15:22
163xxxxxxxxx6905  นายวิษุวัต ข้อสว่าง  โรงเรียนวัดคู้สลอด  ลงทะเบียนแล้ว2013-05-30 21:13:57
173xxxxxxxxx6985  นายศักดิ์ผจญ เริงใจ  รร.วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ)  ลงทะเบียนแล้ว2013-06-06 14:14:27
183xxxxxxxxx4760  นายธนวัฒน์ แสนสุข  รร.วัดช่างเหล็ก(พิบูลเกียรติ)  ลงทะเบียนแล้ว2013-06-06 14:16:42
191xxxxxxxxx3857  ว่าที่ร้อยตรีศักรินทร์ สิทธิสน  โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)  ลงทะเบียนแล้ว2013-06-08 09:08:59
203xxxxxxxxx9151  อัจฉรา เฉลียวศิลป์  รร.วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  ลงทะเบียนแล้ว2013-06-13 22:42:29
213xxxxxxxxx4139  นางวรัลดา หนูรุ่น  โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์  ลงทะเบียนแล้ว2013-06-17 23:57:49
223xxxxxxxxx2331  ธณัญญา โพธิ์ศรี  รร.วัดสุคันธาราม  ลงทะเบียนแล้ว2013-07-13 09:39:04
233xxxxxxxxx4811  ญาตาวี สุขสมเกษม  โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม  ลงทะเบียนแล้ว2013-07-15 13:23:25
243xxxxxxxxx4801  สายสุณีย์ สุวิบาย  โรงเรียนวัดกระแชง"จันทไพโรจน์วิทยา"  ลงทะเบียนแล้ว2013-07-15 13:24:27
252xxxxxxxxx7661  ดรุณี ช่วยนา    ลงทะเบียนแล้ว2013-07-15 16:42:55
. © 2014 ThaiLIS Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2354-5678 โทรสาร. 0-2354-5678 ต่อ 5012