ThaiLIS Logo  Home

  การลงทะเบียนอบรม การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการเพื่อบริการชุมชน โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) กำหนดลงทะเบียนภายในวันที่ 29-07-2557
ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของท่าน :
 
. © 2020 ThaiLIS Digital Collection Working Group. All rights reserved.
ThaiLIS is Thailand Library Integrated System
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทร. 0-2354-5678 โทรสาร. 0-2354-5678 ต่อ 5012