แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
THAI DIGITAL COLLECTION (TDC)
ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ TDC ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง)


1.ข้อมูลทั่วไป
  1. การศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี  
   ต่ำกว่าปริญญาตรี      
  2. อาชีพ รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน  
    บุคคลทั่วไป      
  3. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล ศึกษาค้นคว้า วิจัย ผลงานทางวิชาการ  
    อื่นๆ (โปรดระบุ)    
  4. ความถี่ของการเข้าใช้งาน ทุกวัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง  
    อื่นๆ (โปรดระบุ)    


2. ความพึงพอใจ
ประเด็นการวัดความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวกต่อการค้นหา 5 4 3 2 1
2. คำอธิบาย คำแนะนำต่างๆ ชัดเจนเข้าใจง่าย 5 4 3 2 1
3. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 5 4 3 2 1
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 5 4 3 2 1
5. ข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ 5 4 3 2 1
6. ฐานข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าวิจัย /งาน ของท่าน 5 4 3 2 1
7. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้งาน 5 4 3 2 1


3. ข้อเสนอแนะ
   

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบประเมิน