UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ldquo;การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา rdquo; ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th) - UniNet News นางสาว ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยรศ.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร. พิทา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022017 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2019022017 Mon, 28 Jan 2019 14:20:53 GMT ภาพบรรยากาศงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา - UniNet News เมื่อเวลา 10.00 น. นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในงานทำบุญ และเปิดศูนย์ data center....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018050243 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018050243 Tue, 4 Dec 2018 17:06:36 GMT ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 - UniNet News ถ่ายทอดสด ณ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้      -  Technical Talk วันที่ 19 กรกฎาคม 2561      - Telemedicine วันที่ 19 กรกฎาคม 2561.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094526 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094526 Thu, 19 Jul 2018 10:19:19 GMT Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - UniNet News โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018080741 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018080741 Tue, 3 Jul 2018 08:18:32 GMT บรรยาย เรื่อง แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน - UniNet News รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018033351 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018033351 Mon, 2 Jul 2018 15:36:56 GMT ครูต้นแบบ สพป.ระยอง เขต 1 - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) ร่วมกับ สพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับ Thailand 4.0....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018125848 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018125848 Mon, 28 May 2018 13:07:24 GMT การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม - UniNet News 10-11 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018021244 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018021244 Fri, 18 May 2018 14:13:59 GMT Site Visit UC - UniNet News 9 พฤษภาคม 2561 : นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018012050 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018012050 Fri, 18 May 2018 13:44:19 GMT อบรม ครูต้นแบบ สพม.23 จังหวัดสกลนคร - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ( สพม. 23) ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018114957 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018114957 Fri, 11 May 2018 11:52:59 GMT พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - UniNet News พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112231 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112231 Tue, 8 May 2018 11:26:08 GMT