UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews ถ่ายทอดสดกิจกรรมงาน WUNCA ครั้งที่ 37 - UniNet News ถ่ายทอดสด ณ ห้องจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้      -  Technical Talk วันที่ 19 กรกฎาคม 2561      - Telemedicine วันที่ 19 กรกฎาคม 2561.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094526 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094526 Thu, 19 Jul 2018 10:19:19 GMT Site Visit มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - UniNet News โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561  ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018080741 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018080741 Tue, 3 Jul 2018 08:18:32 GMT บรรยาย เรื่อง แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน - UniNet News รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018033351 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018033351 Mon, 2 Jul 2018 15:36:56 GMT ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง - UniNet News ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112127 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112127 Thu, 28 Jun 2018 11:22:40 GMT มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) - UniNet News           มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation หรือ THNIC) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี และหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว คือ การจัดสัมมนาเรื่อง.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018051017 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018051017 Mon, 28 May 2018 17:12:14 GMT ครูต้นแบบ สพป.ระยอง เขต 1 - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) ร่วมกับ สพป.ระยองเขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา “ครูต้นแบบ” และ พัฒนาโรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อรองรับ Thailand 4.0....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018125848 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018125848 Mon, 28 May 2018 13:07:24 GMT การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม - UniNet News 10-11 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018021244 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018021244 Fri, 18 May 2018 14:13:59 GMT Site Visit UC - UniNet News 9 พฤษภาคม 2561 : นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018012050 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018012050 Fri, 18 May 2018 13:44:19 GMT อบรม ครูต้นแบบ สพม.23 จังหวัดสกลนคร - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ( สพม. 23) ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018114957 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018114957 Fri, 11 May 2018 11:52:59 GMT พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - UniNet News พิธีลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อจัดหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ ]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112231 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018112231 Tue, 8 May 2018 11:26:08 GMT UniNet จับมือ สพป.ตราด จัดประชุม เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - UniNet News 3 พฤษภาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ ห้องประชุม สพป.ตราด ชี้แจง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018013757 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018013757 Mon, 7 May 2018 13:45:37 GMT ครูต้นแบบ สพม.29 - อุบลราชธานี - UniNet News สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูต้นแบบการให้บริการเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียนในสังกัด 81....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018090258 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018090258 Fri, 4 May 2018 09:10:04 GMT ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผน UniNet - UniNet News รศ. ดร.สมศัักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการและ ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ให้นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018103532 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018103532 Fri, 27 Apr 2018 10:43:42 GMT UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม อินเทอร์เน็ตโรงเรียน - UniNet News เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018102520 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018102520 Fri, 27 Apr 2018 10:34:44 GMT การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ - UniNet News รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “โครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated System ThaiLIS)....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018103602 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018103602 Mon, 23 Apr 2018 10:39:11 GMT Unitnet จับมือ สพม.เขต 8 จ.ราชบุรี จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน - UniNet News เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดประชุมการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018034033 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018034033 Tue, 3 Apr 2018 15:46:30 GMT ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ - UniNet News                ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018023012 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018023012 Tue, 3 Apr 2018 14:32:13 GMT UniNet จับมือ สพป.อุบลราชธานี เขต 5 - UniNet News        รศ. ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานประชุมชี้แจงแนะนำการใช้งานเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094915 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018094915 Tue, 3 Apr 2018 09:52:00 GMT UniNet จับมือ สพป.พิษณุโลก เขต 3 - UniNet News ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย รศ. ดร.วรา วราวิทย์ ผู้แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และนายวิริยะ หิรัญพงษ์ วิศวกรระบบเครือข่าย....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018113023 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018113023 Mon, 2 Apr 2018 11:38:34 GMT UniNet จับมือ สพป.ลพบุรี จัดประชุมเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - UniNet News 8 มีนาคม 2561 : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 (สพป.ลพบุรี เขต 2) จัดการประชุมการพัฒนาและการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยนายธีรวัฒน์ ก่อบุญ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018023213 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018023213 Wed, 28 Mar 2018 15:09:25 GMT