UniNet News uninet, thailis, wunca, UC, union catalog, auto lib, referance database http://www.uni.net.th/backend/uninews ประชุมแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม - UniNet News โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขอบเขตในการในการดำเนินงานบนระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม และแนวทางการลงรายการตามประเภททรัพยากรตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณุกรม (UC Level) หลักเกณฑ์ในการกำหนดหัวเรื่อง....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018095319 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018095319 Mon, 12 Mar 2018 10:03:19 GMT UniNet จับมือ ม.บูรพา ร่วม สพม.27 - UniNet News วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet ) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018031202 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018031202 Wed, 28 Feb 2018 15:12:46 GMT คำแถลงการณ์ปัญหาการใช้งานเครือข่ายฐานข้อมูล EBSCO และ PubMed - UniNet News           ในช่วงวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้นบางส่วนในระบบเครือข่าย UniNet ของ สกอ. ทำให้การบริการระบบสืบค้นฐานข้อมูลวิจัยคณาจารย์ไม่สามารถสืบค้นได้ เริ่มจากวันที่ 22.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018034836 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018034836 Tue, 27 Feb 2018 16:03:50 GMT Unitnet จับมือ สพม.1 จัดประชุมแนวทางบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน - UniNet News 1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครือข่าย....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018041159 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018041159 Wed, 21 Feb 2018 16:13:00 GMT WUNCA ครั้งที่ 36 - UniNet News การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยน ข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้ งานร่วมกัน ทำให้ทั้งระบบสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งนอกจากได้แลกเปลี่ยน เทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018034923 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018034923 Wed, 21 Feb 2018 15:50:28 GMT แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI - UniNet News ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดยChina National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018102659 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2018102659 Fri, 9 Feb 2018 10:46:07 GMT ศธ.ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ภาคเหนือ - UniNet News           เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทน รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและ ศธ..... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017021641 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017021641 Tue, 26 Dec 2017 14:17:08 GMT อัพเครือข่ายยูนิเน็ตสถานศึกษา - UniNet News           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยระหว่าง สกอ. กับมหาวิทยาลัย.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017111403 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017111403 Tue, 26 Dec 2017 11:29:42 GMT ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง - UniNet News                ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2560....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017081941 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017081941 Sat, 4 Nov 2017 20:23:30 GMT สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 - UniNet News                ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017042411 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017042411 Fri, 3 Nov 2017 16:26:50 GMT รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา - UniNet News           เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ข้าราชการยืมตัวช่วยราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์....]]> http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017014941 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017014941 Tue, 3 Oct 2017 13:51:32 GMT ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 35 - UniNet News                ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานและการบรรยายใน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017101803 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017101803 Tue, 18 Jul 2017 22:32:08 GMT กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2560 - UniNet News                สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสมาชิกเครือข่าย UniNet.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017033354 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017033354 Thu, 29 Jun 2017 15:34:29 GMT โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC - UniNet News                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017102207 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017102207 Fri, 26 May 2017 10:28:13 GMT UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 - UniNet News                วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017121914 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017121914 Wed, 24 May 2017 12:25:12 GMT แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile - UniNet News        ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017045455 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017045455 Thu, 20 Apr 2017 16:59:07 GMT ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาคการศึกษา - UniNet News                ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท Palo Alto Networks (Thailand).... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017105017 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017105017 Fri, 7 Apr 2017 10:54:02 GMT ประกาศผลการแข่งขัน ldquo;Thailands Network Security Contest 2017 rdquo; รอบชิงชนะเลิศ - UniNet News                ผ่านพ้นไปแล้วอย่างงดงาม กับงานการประกาศผลการแข่งขัน “ Thailand's Network Security Contest 2017”.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017044303 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017044303 Mon, 3 Apr 2017 16:44:49 GMT UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3 - UniNet News                เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ( UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Campus.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017112310 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017112310 Mon, 3 Apr 2017 11:25:25 GMT แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source - UniNet News                ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.... http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017102250 http://www.uni.net.th/backend/uninews/news.php?name=2017102250 Thu, 2 Mar 2017 10:34:44 GMT