Home    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

          ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมเพื่อสนับสนุนห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่สามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว โดยในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานฯ ได้จัดอบรมการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้ดูและระบบ UC-TAL เรียบร้อยแล้ว


          ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงขอเรียนเชิญ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานงานด้านบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบ หลังได้รับการอบรมการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา โดยสามารถแจ้งยืนยันรายชื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562
Comments