Home    

การประชุมวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย Asian Internet Engineering Conference (AINTEC ครั้งที่ 15)

      สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ รับฟังแลกเปลี่ยนความรู้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยในระดับนานาชาติ  ในการประชุมวิศวกรรมอินเทอร์เน็ตแห่งเอเชีย Asian Internet Engineering Conference หรือ AINTEC ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ณ อันดามัน คาเนเซีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://interlab.ait.ac.th/aintec2019/ 
Comments