Home    

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีแผนการปรับปรุงห้องระบบศูนย์กลางข้อมูลของมหาวิทยาลัย

เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet


เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีแผนการปรับปรุงห้องระบบศูนย์กลางข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานบริหารเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการย้ายสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์เครือข่าย ช่วงเวลา คืนวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ถึงคืนวันที่ 9 มิถุนายน 2562 มีผลกระทบต่อการให้บริการเครือข่ายกับสมาชิกเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนี้
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
3. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
7. โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก
8. โรงเรียนอุบลวิทยาคม
9. โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
10. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี
11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
12. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
13. โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
14. โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
15. โรงเรียนสมเด็จ 
16. โรงเรียนนารีกุล
17. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
18. โรงเรียนอุบลวิทยากร (การกุศล
ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-232-4000 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
Comments