Home    

UniNet ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

UniNet ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด : คิดใหม่ ฟอร์มใหม่     
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”                                               


เมื่อเวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถาผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พื่อการพัฒนาการศึกษาร่วมบรรยายในหัวข้อ “การอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง”และมอบของรางวัลให้แก่วิทยากรที่มาบรรยาย 


ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
Comments